search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်း ဝႃႈ- “ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းယႂ်ႇၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး တၢင်ႇလၢတ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၶၼ် တႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇ လႆႊသႅၼ်ႊ (License) ဢိတ်းၼိုင်ႈ”-ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး မီးၵႂႃႇၶိုင်ႈပၢႆ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈလႆႈ မၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇဝႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ဢၼ်ၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၵူႈလမ်းမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ License ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်း Socail media, ၼိူဝ် Facebook, ဝႅပ်ႊသၢႆႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ် လွင်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးသေ တႃႇတေမႃးႁဵတ်းဢမူႉ (ၶၻီး)တႄႉတႄႉၼႆ ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးပၢႆႉမၢႆတူဝ်ၼပ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီလႆႈမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ လူၺ်ႈငၢႆႈငၢႆႈလီလီ- ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လၢတ်ႈ။

ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶုၼ်ႇယႄးထူၺ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ် လွင်ႈဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မီးမၢႆမီႈမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၶၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇ License ၼႆၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်သင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 4-8/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁႃႈဝၼ်းၼႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် ဢၼ်မႃးတၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီး 60 ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႃးပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵပ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉသိုဝ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈမွၵ်ႈငိုၼ်း 7-8 မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇထိုင်သႅၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇ License တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 3-4 သႅၼ်၊ 4-5 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇပေႉၵႃႈမၼ်းလႆႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵေႃႈ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူင်းႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉလၢႆလၢႆတီႈ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ငဝ်ႈဝဵင်းဢၼ်ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵဵပ်းၵႃႈမၼ်းၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image