search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်း ယဵၼ်။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ။ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၶဝ်။ ၵဵပ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း(အိမ်ထောင်စုစာရင်း) ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႉ- တီႈလႂ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢမ်ႇမီးၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၸိုင် တေမၢႆဝႃႈပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်၊ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႆသေ တိႉၺွပ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၶဝ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ယၢမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်း တီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်သေ ပူၵ်းပၢႆႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သမ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ပႃးဝႃႈ ၸႄႈမိူင်းတဢၢင်း။ ယူႇတီႈတင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သွၼ်ႇမၢတ်ႈ ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းဢမ်ႇၸႂ်ဝႄႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၶဝ် ၵူၺ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉသွၼ် ၶဝ်တေတူင်ႉၼိုင်၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၵူၺ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃးတင်းၾၢႆႇၼႆႉၼမ်ႉမုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမႃး ၸူးႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ် ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းတႄႉ လႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PSLF-TNLA တႃႉၵျူၵ်ႉၵျႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉသိမႃႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈတီႈသိုၵ်း တႆးလႄႈ ၸင်ႇပူၵ်းပၢႆႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ဢွၼ် ႁူဝ်။ တပ်ႉသိုၵ်း တ ဢၢင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ လိၵ်ႈၵိၼ် ၵႅၼ်ႇ NCA သေ ႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမႂ်ႇ။ရ

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image