search

ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) လႆႈၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ- ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 8 ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 5 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ် Passport တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မျႃႉဝတီႇ၊ ၵေႃႇသွင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း Passport ၼၼ်ႉ ပေႃးတေၶႅၼ်းၸႂ်လူမ်ၸႂ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႃႈၶၼ်ႁဵတ်းမၼ်း မီးလၢႆလၢႆသႅၼ်း ႁူဝ်မိုၼ်ႇတေႃႇႁူဝ်သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်း ၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈပၼ်ယူႇ 27,000 (ပျႃး)၊ သမ်ႉလႆႈပႂ်ႉလိူၼ်ၼို င်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၼ် 6 မိုၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၼ် 8 မိုၼ်ႇ၊ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းလၢႆလၢႆဢၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉႁဵတ်းဝႆးဝႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉၼႆသေ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း လႆႈပၼ်သွင်သႅၼ်ႁႃႈ (250,000) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသၢၵ်ႈသႃႇလူမ်ၸႂ်သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း”-ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ- “ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း Passport ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼၼ်ႉဢမ်ႇမီး၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းပပ်ႉ Passport ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆ တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 25,000 ၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈဢဝ်ႁၢႆသမ်ႉ တေလႆႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ 40,000 (သီႇမိုၼ်ႇ) ၊ ၵႃႈပပ်ႉ 20,000 (သွင်မိုၼ်ႇ)၊ တင်းမူတ်းတေသဵင်ႈ 6 မိုၼ်ႇ။ ပေႃးဢဝ်ၵႂႃႇႁၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း တေလႆႈၺႃးမႂ် 75 ၻေႃႊလိူဝ်ႊ ဢၼ်ၵိုင်ႇၵၼ်တင်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000 သေ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈပပ်ႉထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁဵတ်း တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်း Passport ၼႆႉ ႁဵတ်းလွၵ်းလၢႆးယူဝ်းယူဝ်းသေ ႁဵတ်းလွၵ်းလၢႆးဢၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတမ်းဝၢင်းမႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼွၵ်ႈမိူင်းႁိုဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼွၵ်ႈမိူင်းႁိုဝ်ႉ၊ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ၊ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ လွင်ႈတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း၊ လွင်ႈတႃႇၵႂႃႇႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမႃးယိုၼ်ႈယွၼ်းပပ်ႉ Passport JC ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး JC သေ ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်- ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင်လၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇႁဵတ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽွင်းလူင်လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပႃႈတႂ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် ဢၼ်တၢင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇလူင်းမႃးသေ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်မီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း-ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉ ၸတ်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4 မႃးသေ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ လိၵ်ႈဢၼ်မႃးတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 60 ၽိုၼ်၊ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image