search

ဝၼ်းထီႉ 5 December 2017 ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ1958 လိူၼ်မေႇ 21 ဝၼ်းလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် မီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်သေ ထိုင်တီႈ


ပေႃးလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးမႃးဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။

 

 


ဝၼ်းထီႉ 05/12/2017ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်း
တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

 

 


တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈထီႉ(1)ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ - ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈႁတ်းႁၢၼ်
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇတႄႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆၸိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးမႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵုင်ႇမုၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈဢဝ်ၼႃႈဢူၵ်းႁဵတ်းတမ်ႇတိူင်းသေ ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႇယိပ်းၵွင်ႈ
ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၸင်ႇလႆႈမီးမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈလိုမ်းသေၵမ်း တွင်းၵိုမ်းဝႆႉလီလီ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ သိုပ်ႇလၢမ်းတၢမ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ
ဢဝ်ၼႃႈဢူၵ်းႁဵတ်းတမ်ႇတိူင်းသေလႄႈ ဢဝ်လိူတ်ႈယွႆႉတူၵ်းၵႂႃႇၼိူဝ်လိၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈယွႆႉတူၵ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူႈမိူၵ်ႈမႆႈၶဝ်ပေႉၵိၼ်ႁဝ်း သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇ
မႃႇတႆး ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းပေႃးၽၢၼ်ႇသၢင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇလႆႈတႄႇမႃးၵၢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

 

 


ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်(07:30)မူင်း တေႃ(08:33)မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်သိုၵ် သိူဝ်ထႅၼ်ႈၽူႈၼမ်းၼႃႈ
(1)ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(1)၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ
တႆး၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလႄႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးယူႇ(1113)ၵေႃႉ။

 

 


ၽွင်းပီ(1978)ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄႇဝိၼ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆတီႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ
သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ လႆႈလူႇတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်း။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ
လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ တႄႇပီ(1979)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ထိုင် ဝိၺိၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။


ၶေႃႈမုၼ်း / ဢေးၵူႇ


Style Selector

Layout Style

Background Image