search

ဝၼ်းထီႉ 01/12/2017 ပီတႆး 2112 ပီသႃႇသၼႃႇ 2561 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(1)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(2) လႄႈၸဝ်ႈႁၢၼ်

ၸိူၼ်ႈပိူင်း ၶဝ်(3)ၸဝ်ႈ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃ သၢင်ႉငိုၼ်း(100)ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇသႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

 


လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(25)ပီၵွၼ်းငိုၼ်းလႄႈယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃသွၼ် တင်းတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈငိုၼ်း(25)သႅၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းပပ်ႉမၢႆတွင်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း တႄႇပီ(1992-2008)ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။

 


ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈပီ(1992-2017)ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်(25)ပီ ပီၵွၼ်းငိုၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸိူဝ်ႉသၢႆတႆးၼႂ်းထုင်လိၼ်ပဵင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶႂ်ႈယိၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး၊ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈတႆး။

 


ၸင်ႇမီးၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ(1)ၸဝ်ႈၶူး ၸေႃးတိၵ (2)ၸဝ်ႈၶူး ဝိမရ (3)ၸဝ်ႈၶူး ဢတိတ်ယ (4)ၸဝ်ႈၶူး သီႇႁ(မိူင်းၼွင်) ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး၊ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉတႆး၊ တေႃႇထိုင်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း မႃးလႆႈတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၵူႈၵေႃႉ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်း လူင် မေႃဢၢၼ်ႇ၊ မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးမႃး လူၺ်ႈၵၢၼ်ၶတ်းၸ်ႂသႂ်ႇႁဵင်း ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ်တေႉတေႉၼႆ လႆႈႁူႉငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။

 


ၶေႃႈမုၼ်း / သၢၼ်းတေး

Style Selector

Layout Style

Background Image