search

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း AIDS လုမ်ႈၾႃႉ (World AIDS Day) လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ “ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီးၵႃႈၶၼ်”ၵႂႃႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈမၢႆ AIDS မုၵ်ႉၸုမ်း UN မီးၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် HIV ၼမ်သုတ်း ၼႂ်း 35-မိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မိူင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇၶမ်းသေ ၵူၼ်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ယူႇသဝ်းၼမ်လႄႈ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵၢၼ်ႁွမ်းသွင်(ၵႃႇမ) ၸၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် HIV ၼမ်ၶိုၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် HIV ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉသေ သမ်ႉၶၢတ်ႇၵၢၼ်လူလွမ် ဝႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်တႃႇၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸဵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႃႇမႃႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉမီးလွင်ႈထွႆဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆ (ယွမ်းလူင်း) ၵႂႃႇလွႆးလွႆးယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးထိုင်ၼႂ်းပီႊ-2020 ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တေထိုင်ၶၵ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၸႅင်ႈလႅင်း လိူဝ်သေပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပဵၼ် HIV ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃ လႄႈ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ ငၢႆႈၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တိူဝ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူလွမ်မႃး လိူဝ်သေၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် HIV ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် ၽၢႆႇယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ (WHO) မီးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် 2016 ၸမ်သဵင်ႈပီႊၼႆႉ မီးယူႇ 36,7-လၢၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ပီႊ-2017 ၼႆႉသမ်ႉ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇမီးမွၵ်ႈ 20.9-လၢၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်ယူတ်းယႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6-ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ ၵၢၼ်တိပ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် HIV/AIDS ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသွင် (52%) သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ် HIV/AIDS ၵေႃႈ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇႁႅင်းတေႉတေႉဝႃႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ BBC ၼင်ႇၼႆ။

HIV (Human Immunodeficiency Virus) ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းယွမ်းတူၵ်း မဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်းလဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇၼႅၼ်ႇ (ဢဝ်တႃတူၺ်းဢမ်ႇႁၼ်)သေ ၸၢင်ႈယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ သျႄးလ်ၶႆႇလိူတ်ႈၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႄႈ ယွၼ်ႉသျႄးလ်ၶႆႇလိူတ်ႈၽိူၵ်ႇလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း(Virus) တၢင်းၼွၵ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ် AIDS (Acquired immune deficiency syndrome) ၵမ်ႈၼမ်ႉတေဢဝ် AIDS မႃးႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်သေ တေႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇသ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇႁူႉလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ဢဵတ်ႇသ် ၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဢဝ် ၽႅၼ်ႇသီလႅင် ႁဵတ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈၶွႆႇၶႂႃပႄ ဝႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆ တီႈတွင်းယူႇ၊ သင်ႁၼ် “ၽႅၼ်ႇလႅင်ႁၢင်ႈၶွႆႇၶႂႃပႄ” ၼႆပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် HIV လႄႈ AIDS တၢင်းသွင်လွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

 

 

 

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image