search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်းၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ် Ice-Cream သေ ပဵၼ်ၵွင်ႉ မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ လႄႈလႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုဝ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ်(ယေႇၶႄးၶျွင်း) သေ ဢွၼ်ၵၼ် မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ မေႃသွၼ်/ ၶူးသွၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင် ဝၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉသေ တၢင်ႇၵႃးမႃးၶၢႆ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ် သမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်း ၸၼ်ႉမူႇလ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ။ တေလႆႈ ဝႃႈၵိၼ်ၽိတ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မေႃယႃၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈ (မိုက်ကယ်) MICHAEL ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉ သမ်ႉမီးပႃးလူမ်းမႆႈ(ၼၢဝ်) ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉမူလ(မူလတန်း) ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 5 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉသီႇ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉႁႃႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉႁူၵ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉၸဵတ်း ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 18 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးမႃးႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image