search

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) သေ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸၼ်ႉၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ၽၢႆႇ EAOs 8-ၸုမ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢႆလွင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်တီႈပႆႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈၵေႃႈ မီးလၢႆၶေႃႈ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈ  DDR သႂ်ႇပႃးၼႂ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။


ႁၢင်ႈ - ပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-13

တီႈၸၼ်ႉၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ၽၢႆႇ EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-13 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 November 2017 သေ လႆႈတတ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈဢဝ် ပတူဝ်ႇၸေႃး တႃႇတူဝ်ႇမူး (ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ KNU) လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်တႅၼ်း ပတူဝ်ႇၸေႃး ၵွႆႇထူးဝိၼ်း (ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ မူႇပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ယုၵ်းယၢင်ႇၵႂႃႇ လႄႈ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး (ToR) ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈတေဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇထိုင် တၢင်းၼိူဝ်ၽႂ်မၼ်းသေ ၸင်ႇဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈဢဝ် လွင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (DDR) သႂ်ႇပႃးၸွမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈလႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁုၼ်ထိုင်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-13 UPDJC ဢၼ်ၸတ်း တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ-24 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 14-ၵေႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ PC တွၵ်ႇတႃႇ တိၼ်ႇမျဵဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပႃး 3-ၵေႃႉ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်။

ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ 16-ၵေႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ပတူဝ်ႇၸေႃး ၵွႆႇထူးဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽၢႆႇၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 14-ၵေႃႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ - မျၢၼ်ႇမႃႇ (DP-Myanmar) ဢူးတုဝူၺ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသေ ၼိုင်ႈၽၢႆႇလႂ် မီးတူဝ်တႅၼ်း 16-ၵေႃႉၶဝ်ႈပႃး။


ႁၢင်ႈ - ပၢင်ၵုမ် မႄးထတ်းသၢင် ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းၵေႃႈ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းမႄးထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇတီႈ လုမ်း NRPC ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈပၢင်ၵုမ် မီးၸွမ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း ရႃႇပျေႉ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ် မႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ၼႂ်းၸုမ်း EAOs ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶႄး (ႁူဝ်ပဝ်ႈ ABSDF) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်သေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈမႄးဢုပ်ႇဢူဝ်း ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ၵႂႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image