search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၾူၼ်လႃႊၼီႊၺႃႊ တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းမႃးသေ တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းတေႃႇ 24 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၸႂ်ႈယၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းမႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉတူႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိုင်ႈတႆး မၢႆ (3) လၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တူင်ႈၼႃး 30 ဢေႇၵ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽွႆႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၼႃး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈၼႃး တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸေႊဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်တူင်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသၢႆး မီး 10 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း ပႅတ်ႇၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုင်းႁူၵ်းၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး ႁူၵ်းၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵွၼ်ၼဵင်ႈ သွင်ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃႇလႅင် ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လုၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တူင်ႈၼႃး ဢၼ်လူႉလႅဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸေႊဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵႃႊႁိုဝ်တေႉတေႉၼႆ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၵႃႊႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၽၢႆႇတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၽၢႆႇတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းၸေႊမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၵူႊတီႈၵူႊတၢင်းသေ ၸဵမ်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။


Style Selector

Layout Style

Background Image