search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၵႅမ်ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ်  ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လႅင်ၾႆး မူႇၸေႊ -ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်႞ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလၢႆၵွႆး။ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇတေသိူဝ်ႇတၢင်း လႅင်ၾႆးလႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၺ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁူၵ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်သေ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈၼႆယူႇ။ ယူႇတီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်းတေႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇၶမ်ႇပၼီႇၶႄႇႁဵတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ တေႁွင်ႇတိၼ်ႇတႃႇသေ ႁႂ်ႈၶမ်ႇပၼီႇလၢႆလၢႆဢၼ် ၶႄႉၵၼ်ဢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လႅင်ၾႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးထိုင်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅင်ၾႆးသမ်ႉ ၵႂၢင်ႈသၢမ်ပေႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ တၢင်ႇၼႄဝႆႉၼႆႉတႄႉ တေၵႂၢင်ႈ သၢမ်ပေႇ တေႃႇ သီႇပေႇ။ ပေႃးၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းၵူႊမိူင်းမိူင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇ မိူင်းၶႄႇလႄႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းမၢၼ်ႊဢၼ်သဵၼ်ႈ႞။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ မူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢၼ်လဵဝ်ၵွၺ်း။ လူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းတိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇၵေႈၶႆ ပၼ်ႁႃလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းယူႇ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီးၵႃးၶိုၼ်ႈ လူင်းယူႇမွၵ်ႈ 2,000 တေႃႇ 4,000 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image