search

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-13 တီႈလုမ်း သုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ။

တီႈပၢင်ၵုမ်မီး ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ၊ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA/ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU/ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ပတူဝ်ႇၸေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း/ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ - မျၢၼ်ႇမႃႇ (Democratic Party - Myanmar)/ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဢူးတုဝူၺ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း (Framework for Political Dialogue)၊ လွင်ႈၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး (Terms of Reference - ToR) လႄႈ လွင်ႈ Standard Operating Procedures – SOP ဢၼ်ၵဵဝ်ႇယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် UPDJC၊ ပိူင်ၼမ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC (UPDJC- Secretary)၊ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၶွမ်ႇမတီႇၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၶွမ်ႇမတီႇၵုမ်းထိင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (တိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ)၊ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႇပွင်ၸတ်းလႆႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (SOP) ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-12 ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 October 2017 တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်သေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း  တႃႇတေပွင်ၸတ်းပဵၼ်လႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3။

ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႃး 16-ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပႃး 16-ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းပႃး 16-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းမူတ်းမီး 48-ၵေႃႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image