search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႄးၵုမ်း ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶုမ်ၵုတ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၵုမ်းၶိုၼ်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ တေၵုမ်းပႃးၶုမ်ၵုတ်းပီႈၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူင်းယႆ ၊ လႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းမိင်ႈသူၺ်ႇဢိင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၼုမ်ႇၼႆႉႁဝ်းၵုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ တေၵုမ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းၶုမ်တၢင်ႇၸဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇယူႇ ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈၼႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈငိုၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီႁဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢႆၾူၼ်း +95 977 661 0469 လႄႈ +95 925 822 8992 ၵေႃႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/01/2016 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁွင်ႈယႃႈယႃ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵဝ်ႇ၊ ႁွႆးမိုဝ်းတႆးဢၼ်ၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼပ်ႉယမ်ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်ယႂ်ႇၼမ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈတႄႇပူၵ်းတင်ႈပၼ် ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဝတ်ႉၽြႃးမႁႃမျၢတ်ႈမုၼိၵေႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပေႃးလႆႈလူႇတၢၼ်းလႆႈဝႆႈသႃထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵုၼ်းမုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၶုမ်ၵုတ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၼုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်လၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းလၢႆးၶႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈ ပႃးတႃႇတေလႆႈလူင်ႇမွၵ်ႇ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင် 1947 ၵေႃႈပႃးမၼ်းၸဝ်ႈ ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image