search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးဝႆႈသႃ ထွမ်ႇထမ်း(တြႃး) တင်းၼမ်လၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2017 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးယွင်ႈ ယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ၊ ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၽိုၼ်လၢႆးလႄႈ တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈ ဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမျေႇၽုင်ႇသႃႇ (ဝတ်ႉတႆး 9 လၵ်း) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ပွၼ်ႈထမ်း(တြႃး) ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈဝတ်ႉမိူင်းၽူင်း တႃႈၵုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တင်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝႆႈၾရထၢတ်ႈ(ၵွင်းမူးၶမ်း) တႃႈၵုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸင်ႇမႃးတီႈ ဝတ်ႉတႆး 9 လၵ်း သေ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း(တြႃး) ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ မၢၼ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ထွမ်ႇထမ်း(တြႃး) တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉ 9 လၵ်း ၵူၼ်းပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၵေႃႈလူတ်ႉၵႃးပေႃး ဢမ်ႇမီး တီႈၵိုတ်း/ တီႈဝႆႉ။ ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူင်ၵေႃႈ လူတ်ႉတိတ်းတင်းၼမ်။ တေလႆႈဝႃႈ ပၢင်ပွႆး ယွင်ႈ ယေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တႄႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်းၵေႃႈ မႃးဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ တၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈထၢတ်ႈၵျၢႆႉထီးယူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ပၢင် ဢူး(မေႇမျူဝ်ႉ)လႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်းပပ်ႉ လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးလႄႈ တမ်းၶၢႆပပ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁူင်းလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image