search

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း Umroi ဢၼ်မီး ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလူင် Shillong လႄႈ ၸႄႈမိူင်း Meghalaya မွၵ်ႈ 15-လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 November 2017 ဝၼ်းၸၼ် တေၸတ်းႁိုင် 6-ဝၼ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵႂႃႇသွၼ် 15-ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်ႇတိယ သမ်ႉသူင်ႇသွၼ် 16-ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတယ-မျၢၼ်ႇမႃႇ ပီႊ-2017 - India-Myanmar Bilateral Military Exercise 2017 (IMBAX - 2017) ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလူင် ႁူမ်ႈၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇႁႂ်ႈ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈ ၼႂ်းၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸတ်းသိုၵ်း လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) သေ တီႈၵၢၼ်သွၼ် IMBAX – 2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉၸုမ်း UNPKO သေ လႆႈၽိုၵ်းပၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူႉပွင်ႇ မၢႆမီႈတိုဝ်းၵမ် ၽၢႆႇလွၵ်းလၢႆးပိဝ်ႇႁႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် IMBAX – 2017 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ႁိူင်းသိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း Umroi ၸွမ်ႁၢၼ် P.S Behl လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ် လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၵႃး ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵေႃႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇ(ၵႄႇထူၼ်ႈ)ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇ တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉသေၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇၵျေႃႇထုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15-ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမုင်ႈမွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈၶၢမ်ႇၸၢမ်ႇၸွမ်း ၽွၼ်းလီမၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 06-11 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်း ဢိၼ်ႇတိယ လႄႈ ပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၵေႃႈ လႆႈၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း Joint India-Bangladesh Training Exercise (SAMPRITI - 2017) ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image