search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ မိူင်းၼၢင်း ၸေႊဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် (ပၵ်းတီႈၶူဝ်လမ်) ၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်း ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးၽိူမ်ႉသႂ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႊသေ တၢင်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 19ဝၼ်း (လိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇ 1ဝၼ်း) ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵေးသီး မၢႆ (1) လၢတ်ႈၼႄ သႅၼ်ပၢႆးဝႃႈ “ဝၢႆးသေ လႆႈပူတ်းပၢႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈၵႂႃႇထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇ လႄႈတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢင်းသေ ထၢမ်တူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်လီ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်တူၵ်းဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်၊ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼင်ႇၵႃႊၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်၊ ႁဵတ်းၼႆႁေ ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေသႂ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႊ”မိုင်းနန်း” တီႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ “MONG NANG” ၼၼ်ႉ၊ သဵင်ႈၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်း တေဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ပၢႆႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်းမႃးၵေးသီးသေ ပူတ်းတူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၶႅၵ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ တၢင်းတႂ်ႈသုတ်းသုတ်း၊ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵျွင်းမိူင်းၼၢင်း လိူၵ်ႈပၼ်ဝၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး (လိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇ 1 ဝၼ်း) ၼႆႉ ၸင်ႇပႃးၵွင်ပႃးမွင်းသေ ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇပၢႆႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 10ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် (ပၵ်းလုမ်း တီႈၶူဝ်လမ်) ၼၼ်ႉ မႃးႁၼ်ၺႃး ပၢႆႉမိူင်းၼၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး လိၵ်ႈမၢၼ်ႊသေတူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸီႉသင်ႇ တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၼၢင်း ႁႂ်ႈပူတ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထူပ်းမၼ်း တီႈလုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်သေ ဢုပ်ႇ လွင်ႈတီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႊၼၼ်ႉသေမဝ်ႇၵႃး ဢုပ်ႇပႃး လွင်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၶဝ် သွင်ၵေႃႉ ႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵပ်းၵၢႆႇတင်းၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉမႆႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉမႆႉၶဝ် ၵႆႉလတ်းၽၢၼ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းသေ ၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။


Style Selector

Layout Style

Background Image