search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း (NCA EAOs-8) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ငူပ်ႉငီႉ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (JMC) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈ သဝ်း Green Hill Hotel ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ လၢႆလၢႆၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ငူပ်ႉငီႉ JMC ဢၼ် NCA EAOs-8 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 November 2017 ဝၼ်းသဝ်ၼႆႉ လႆႈတႄႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းသေ ပၢင်ၵုမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 November 2017 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်းၼႄၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တီႈပၢင်ၵုမ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ JMC ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လေႃႇၶီးလႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08-09 November 2017 သေ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းဢဝ်တၢင်ႇထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 November 2017 ဢၼ်ၸတ်းတီႈမိူင်းထႆး၊ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း-13 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် JMC-ToR၊ လွင်ႈၵၢၼ်တေႁႂ်ႈ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ (LCM) လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ (CBOs/CSOs) ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်း ၼႂ်း JMC၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ToR (Verification ToR) လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတိုၼ်ႉၸၼ် ၽႅၼ်ၸတ်း ၵၢၼ်တိူင်ႇထိုင် (Complaint Mechanism SoP) JMC၊ လွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ JMC-U/S/L ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉ၊ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ၸုမ်းၸႅတ်ႈထတ်းမၵ်းမၼ်ႈၼႃႈၵၢၼ် (TSC) လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း TSC ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းထီႉ-18 မိူဝ်ႈၼႆႉသေ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 20-21 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-13 JMC-U ၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝၼ်းထီႉ 22 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-18 ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 23 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် NCA-s EAO UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-20၊ ဝၼ်းထီႉ 24 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း-13 ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 25-26 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူမ်ႈမႄးထတ်းသၢင် ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA၊ ဝၼ်းထီႉ 26 Novmeber 2017 တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 27 Novmeber 2017 တေၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ 

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း


Style Selector

Layout Style

Background Image