search

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆသႅင် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၵၢၼ် မုၼ်းလႅင်းၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၼႆသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ခွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄၵုင်းပလိၵ်ႈ (ရဲကုန်း) ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၼိူဝ်လွႆသႅင် မိူင်းသူႈၼၼ်ႉသေ ပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တေႃႇပေႃးထိုင် ၽၢႆႇၼႃႈလုမ်းၵၢၼ်ၵႅဝ်ႈသႅင်ၼၼ်ႉ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆသွင်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဝႆႉ တီႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်လွႆသႅင် မိူင်းသူႈ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူးဝိၼ်းၼႅင်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017 ၽၢႆႇပႃႇတီႇဢႅၼ်ႇဢႅဝ်ႇတီႇ (NLD) ဢၼ်သုမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ၾႆးလႅင်း ၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်းၾႆးၾႃႉ (မီႇတႃႇပွၵ်ႉ တႃႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း) တီႈတူဝ် ၶုၼ်ၽွင်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၶုၼ်ၽွင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ပၼ်ၶဝ် တင်းၶုၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ မိူင်းတႆး၊ မိူဝ်ႈၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉမိူင်းတႆး တမ်းဝၢင်းမႅင်ႇပၼ် မီႇတႃႇပွၵ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၸေႊဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆ ပႃးမႃး 150 လုၵ်ႈ။ ၼႂ်း 150 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵွႃႇ 102 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၽႄမႅင်ႇပၼ် တၢင်း ဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ၶူဝ်ၸူင်၊ ပၢင်ႇၸွႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽႄမႅင်ႇၵၼ် မီႇတႃႇပွၵ်ႉ တီႈၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးတႃႇ 102 လုၵ်ႈၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇလႆႈတႃႇတင်းမူတ်းသေ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈမီႇတႃႇပွၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈၵေႈလိတ်ႈသၢင်းလၢင်းပၼ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း လႄႈ တႃႇပၼ်ၾႆး၊ လင်ႁိူၼ်းၵူႊလင် ႁႂ်ႈမီးၾႆးၾႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ မိူဝ်ႈႁၢင်ႈပၼ်ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း၊ လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလၢႆ၊ ႁႂ်ႈပွင်သၢင်ႈပၼ် ၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ႁႂ်ႈၵေႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေမဝ်ႇၵႃး တၢင်ႇဝႆႉထိုင် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ၊ ဢမ်ႇၵေႈလိတ်ႈပၼ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလိၼ်းမျၢတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (1) ၸေႊဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမႅင်ႇပၼ်လႆႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼင်ႇၵၼ် လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈတင်ႈၵႂၢမ်း တႃႇတိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႊႁိူၼ်း လႆႈမီႇတႃႇပွၵ်ႉၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ပၢၵ်ႈပၢႆႇပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇမႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈတေဢဝ်လွင်ႈပၼ်ႁႃ တီႈလွႆသႅင်ၼၼ်ႉသေ တေၵႂႃႇတူၵ်ႇထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၼ်ႁႃယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵေႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်လွႆသႅင် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ တႄႇႁႃၶုတ်းသႅင်လႅင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1991 သေ တႄႇဢဝ်ပီႊ 1993-94 ၸင်ႇ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းသႅင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈသွင်ထဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 1800 သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ သွင်မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသူႈၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼိူဝ်လွႆသႅင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆ မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉၼမ်သေ ၵူၼ်းတႆးၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇတဵမ်ႁဵင်႞ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image