search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ (WWF) ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ

၊ ထႆး၊ လၢဝ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢင်ႉ၊ သိူဝ်၊ လိၼ်ႈၵဵတ်း၊ မီ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶၢႆပႃး ၸူင်၊ ပႄႉလွႆ၊ ၼူၵ်ႉၵူၵ်ႇၵၢၵ်ႈ၊ ဝူဝ်းထိူၼ်ႇ၊ သိူဝ်ၾႆး၊ တဝ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၾိင်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်း​လႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸင်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ် မႃးထွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းလႃး၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း WWF မိူင်းမၢၼ်ႊၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွၵ်းပိူင်ႁၵ်ႉသႃၶဝ်လီလီ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းတႃႇၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇၶဝ် မူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈ ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၵွႆး ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ဝႆႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႇပေႃႇသီႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း WWF ဢၼ်မီး ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆႉၵွႆး ၼူၵ်ႉဝႃႇ၊ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်ၼႃႇ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၵ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တူဝ်သတ်း ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸမ်တေမူၺ်ႉႁၢႆယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၵွၼ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႆႉတႄႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊတေမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ပီႊ 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ WWF, TRAFFIC လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၼူၵ်ႉၼူၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢၢၼ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉဢၼ်လၵ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတီႈဢေႇသုတ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image