search

တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ၵႂႃႇထိုင် ပၢင်သၢင်း လႄႈ မိူင်းလႃးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) မိူင်းလႃးၶဝ် မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း လႄႈ 12 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဢွင်ႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶွပ်ႇလႅၼ်ႊမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပႃး လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇသျိၼ်ႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၶုၼ်ၽွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ တူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်မေႃႇႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပဝ်ႉယဵဝ်ႇသျႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ သျႅဝ်မိၼ်လျႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းဝႃႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁိုင်သၢမ်ၸူဝ်ႈမူင်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ်ၼၼ်ႉလႂ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး တီႈမိူင်းလႃး မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႇ၊ ၸဝ်ႈသၢၼ်းပိူဝ်ႇၶဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႆ ၽၢႆႇၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။

တီႈၼၼ်ႉ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇသျိၼ်ႇ ၵၢၼ်ငၢမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၢၼ်မိူင်း တီႈႁဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်၊ ႁဝ်းတိုၼ်းယိပ်းၵမ်ဝႆႉ လၵ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈ တေႁေႉၵင်ႈပၼ် ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်း၊ တိုၼ်းတေႁၵ်ႉသႃ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁူင်ႈႁၢႆသေ ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢၼ်သုင်လိူဝ်ၼႆႉ။ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃးငမ်းယဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်သိပ်းပီႊမိူင်းၸမ်ၸမ်ၼႆႉ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်းၸမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဝႃႉ လႄႈ မိူင်းလႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် သုၼ်းၵေႃႇသျႅင် ၵေႃႉပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႊၵေႃႈ ပႃးၸွမ်းဝႆႉ။

Style Selector

Layout Style

Background Image