search

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမူႇပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊသေယဝ်ႉ တေႁႂ်ႈႁႅၼ်းတမ်းႁႂ်ႈမၼ်း

ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်တေႁႂ်ႈႁႅၼ်းတမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ် ဢၼ်တႆးႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လႂ်၊ ပေႃးပိူၼ်ႈႁႅၼ်းတမ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉတေတေႃႇသူႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ မူၼ်ႉႁႃၵၢၼ်မိူင်း တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းမႃး တၢင်းႁိုင်တၢင်းႁီးသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးပၢၵ်ႈပေႇသေႇၶျႃႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူၺ်းၵုမ်ႇၵႂႃႇဝူၼ်ႉၸွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇတႆးသွင်ဢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ငိၼ်းယူႇ။

ယၢမ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶွင်တႆး သွင်ဢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉတေလႆႈယင်ႇႁၢၵ်ႈပႃးၸဵမ်မူႇဝႃႇတၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇလႂ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃးၶဝ်ႈၶိုင်ၵၼ်၊ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉၸွမ်းယူႇ။

ၵွပ်ႈသင် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶႃႈလႃႇ။ ယွၼ်ႉပႃႇတီႇတႆးပဵၼ်ဝႆႉ 2 ဢၼ်၊ ယွၼ်ႉတမ်းဝႆႉ 2 ပုင်းလႄႈ ၵူၼ်းတႆးၼႆႉ လႆႈပၼ်သဵင်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶွၼ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်လႆႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပုင်းလဵဝ်ၵၼ် မႃးၸိုင် ႁဝ်းတေဢမ်ႇၵၢၼ်ႉသုမ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မီးတႃႈမုင်ႈမွင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းၶိုၼ်းၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးလႄႈပီ 2017 ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတေမီးယူႇ 48 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးပီ 2017 တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈၵေးသီး-မိူင်းသူႈလႄႈ မီး 50 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸၢင်ႈလႆႈသဵင် 50 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး NLD ပေႉ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇပဢူဝ်း၊ တီႈၼႆႈပေႃးမႃးတူၺ်းၶႅပ်းသဵင် ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထိုင်မိုၼ်ႇ။ ၵေႃႉဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမီးယူႇ 65,000 ၊ ၵေႃႉဢၼ်တၢမ်းမႃး မီးယူႇ 65,000 ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပွင်ႇဝႃႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တႆးတိုၼ်းဢမ်ႇပေႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈဢွင်ႇပေႉ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇၵႂႃႇ၊ တၢမ်းမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် NLD ၼူၵ်ႉလႅင်၊ သဵင်ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် မီးယူႇ 23,000 ၊ သၢင်ႇသီႈသမ်ႉလႆႈယူႇ 30,900 ၊ ၵေႃႉတၢမ်းမၼ်းမီး 26,000 ၊ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉႁူဝ်သိူဝ်တင်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပေႉလႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းဝဵင်းလူင်ၵဵင်းတုင်၊ သၢင်ႇသီႈဢွင်ႇပေႉ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇ၊ တၢမ်းမႃးပဵၼ် NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ်တင်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼပ်ႉပႃးၸဵမ်ၵွင်ၸႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တေမီးယူႇ 8,193 သဵင်။ ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉသမ်ႉလႆႈယူႇ 18,900 ပၢႆ၊ တၢမ်းမႃးသမ်ႉလႆႈ 14,800 ပၢႆ။ တီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇလၢႆလၢႆဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်ႈၶေႉ 1 ၵေႃႉ၊ တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉမၼ်းတေမီးယူႇ 2 ၵေႃႉ။

တီႈၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈလႄႈႁႅင်းၸႂ်။ ၶႅပ်းသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆးဢမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉ ပွၵ်ႈၵမ်းတေမႃး 2020 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေၸုမ်းၸုမ်းၵူၺ်း ယႅၵ်ႈၵၼ်သေမႃးၶဝ်ႈလႄႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉလႆႈႁိုဝ်။ ဢၼ်ႁဝ်းလၢမ်းလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်တီႈၸႂ်ယႂ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉလႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ် မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁပ်ႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆ ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းၵဵင်းတုင်၊ ၼိုင်ႈ-မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ သွင်-မိူင်းယၢင်း၊ သၢမ်-မိူင်းသၢတ်ႇ၊ သီႇ-မိူင်းပဵင်း၊ ႁႃႈ-မိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပေႉၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းတူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ NLD ပေႉသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇၵႂႃႇ။ တင်း 9 ဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇၶိုတ်းပဵင်းလႆႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈၶွင်ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ၊ တေႃႉတႄႉမီးမိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းတူၼ် လႆႈၵႂႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 9 ဝဵင်းၼႆႉ သၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၼူၵ်ႉယုင်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉလုမ်းလုမ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပိူင်ပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတေႃႇသူႈယူႇၼႆႉ ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉတႆးဢေႇလိူဝ်ႁႅင်းသေ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇမၢင်၊ ၵုင်းၵႅင်း၊ လဝ်ႉၵႆႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈလၢဝ်းၵၢႆ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင်၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈပဵင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈမပဵင်း၊ ၾၢႆၶုၼ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ပင်းတရႃႉ၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ၺွင်ႇသူၺ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ႁူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈတီး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တေမီး 20 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဝႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇလဵၵ်ႉသေ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတေဢဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသေ ႁႂ်ႈတႆးပေႃးဢွင်ႇပေႉလႆႈၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 23 ၸႄႈဝဵင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉ တေမီးယူႇ 20 ဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးၼပ်ႉပႃးၸဵမ်ထႅင်ႈမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆၸိုင် ဢၼ်တႆးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လႄႈၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 23 ဝဵင်းၵူၺ်း၊ ၼႂ်း 23 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵႂႃႇ၊ လႆႈႁိူင်ႈၵိူင်းၵၢၼ်ႉသုမ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႅတ်ႈတေႃးတေမီး 2 ဝဵင်းၵူၺ်း။ 1.မိူင်းပၼ်ႇ၊ 2.ၼမ်ႉၶမ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆ သၢင်ႇသီႈလႆႈၵႂႃႇသဵင်မၼ်း 3,453 ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 3,141 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 1,527 ၊ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ဢၼ် တေမီးယူႇ 4,600 ။ ပေႃးဝႃႈႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တိုၼ်းဢွင်ႇပေႉသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းပၼ်ႇတႄႉၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်း ပႃႇတီႇတဢၢင်းဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ၊ မၼ်းလႆႈ 20,323 သဵင်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 12,000 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 11,000 ၊ ပေႃးဝႃႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈႁူဝ်သိူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိုင် တေမီးယူႇ 23,900 ပၢႆ၊ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းၼမ်လိူဝ်ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ် တိုၼ်းဢွင်ႇပေႉပႃႇတီႇတဢၢင်းယူႇ။

ႁဵတ်းသင်သမ်ႉလႆႈမႃးတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈလႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တေမီးၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ မီး 77,311 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မႃးပၼ်သဵင်မီးယူႇ 59,676 ၵေႃႉ။ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 17,635 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေမီးပီႈၼွင်ႉတႆးၵူၺ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 17,635 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တိုၼ်းဢွင်ႇပေႉပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းၵႂႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေဢွင်ႇပေႉတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းယူႇၶႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်သေ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၵႂႃႇႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမႃးပၼ်သဵင်ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၵႂႃႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃထတ်းသၢင်ၵၼ်ယူႇ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးႁုပ်ႈသေတူၺ်း ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆးဝႃႈၸိုင် ႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ မီးပႃႇတီႇတႆးလုၵ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈ 30-40 ၸႄႈဝဵင်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵမ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း တိုၵ်ႉမဝ်းမိင်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးၵူၺ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းမူႇဝႃႇတၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဝႆႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပဵၼ်ယႂ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇပေႉလႆႈ 75% ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈၼႄႉၼွၼ်းယူႇ။]

မိူၼ်ၼင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇၸွမ်းသဵင်တႆးပိူင်လဵဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ယႂ်ႇၸွမ်း သဵင်တႆးပိူင်လဵဝ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးၽႂ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈ 75% ၼႆၸိုင် တေလႆႈပဵၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယင်ႇၼိူဝ်ဝႃႇတပၢႆးမိူင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇဝႆႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ တေၸၢင်ႈလႆႈမႃးသဵင်တႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇပဵၼ်သၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ် တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ႁဝ်းမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ တိူၵ်ႈတီႈႁဝ်းဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ 99.9% ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈပႆႇမႄးလႆႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉတႄႉ ပႃႇတီႇတႆးတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ပႃႇတီႇတင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်လႆႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈၸႃၵၼ်ၵႂႃႇသေၵမ်းၼႆ- ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ၊ မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image