search

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ UNFC မုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ပွၵ်ႈၵမ်း-8 ၼႆႉ ၸၢင်ႈပုတ်းၶၢတ်ႇၶွတ်ႇယွတ်ႇလႆႈ လႄႈ UNFC ၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈယူႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် တီႈသွင်ၽၢႆႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉလႄႈ တေသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း-9 ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ပွၵ်ႈၵမ်း-8 ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် UNFC 8-ၶေႃႈၼႆႉ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08-09 November 2017 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉသေ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း တီႈပၢင်ငူပ်ႉငီႉ PC လႄႈ DPN လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈဝႃႈ- ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် UNFC ၼႂ်းၶေႃႈ-3 ထိုင်ၶေႃႈ-8 ၼၼ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-7 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈ-1 လႄႈ ၶေႃႈ-2၊ ဢၼ်မႃးၶမ်ၵၼ်ႁႅင်း ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၶေႃႈ-2၊ ယူႇတီႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း၊ လွင်ႈၼႆႉတေဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇထိုင် ၵူၼ်းလူင်ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်မႃးဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-16 လိူၼ်ၼႆႉ၊ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သွင်ၶေႃႈ ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇပႆႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈၼိုင်ႈပဵၼ် ၵဵဝ်ႇဝၢႆးသွင်ၽၢႆႇ တူၵ်းလူင်းယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 8-ၶေႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24-ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၶေႃႈသွင်သမ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ - ၶွင်ႈၶမ်ၵၼ်တီႈဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်သၢမ်ပိူင် သႂ်ႇပႃးၽၢႆႇၼႃႈမၼ်း၊ တီႈ UNFC တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈဢိင်ဢဝ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈလူၺ်ႈဢၼ်မီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်း သုၼ်ႇလႆႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ လူၺ်ႈငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်။

ၵဵဝ်ႇသွင်ၶေႃႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၼႂ်းၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း PC လႄႈ DPN ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉတေဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇထိုင် တီႈၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ႁင်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းဢဝ်မႃးသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 November 2017 ဝၼ်းၽတ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-9 လႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသွင်ၽၢႆႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်ဝၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပၢင်ငူပ်ႉငီႉသေ UNFC ၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ((Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉငီႉ ပွၵ်ႈၵမ်း-8 ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ တွၵ်ႇတႃႇ တိၼ်ႇမျဵဝ်းဝိၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း  ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ် ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ၊ ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး၊ တွၵ်ႇတႃႇ သူၺ်ႇၶႃး၊ ဢူးဝိၼ်းသူၺ်ႇ၊ သြႃႇၸေႃးမႅတ်ႉတယူးဢေး၊ တွၵ်ႇတႃႇမိၼ်းၸေႃႇဢူး၊ ဢူးၸေႃႇထေး၊ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸွမ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ)၊ တွၵ်ႇတႃႇ ဢွင်ႇထုၼ်းတႅတ်ႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ရႃႇပျေႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 18-ၵေႃႉ။

ၽၢႆႇၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) သမ်ႉပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶူးဢူးရႄႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေး၊ တွၵ်ႇတႃႇ ၼၢႆႇသူၺ်ႇတဵင်း၊ ဢူးထုၼ်းၸေႃႇ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပူင်းၼၢႆႇ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢႄႇမုၺ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မိၼ်းထုၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပၺႃးၶျၢၼ်းၼုၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢမ်သႆႉၶျၢၼ်း၊ ၼႃႇပိတ်ႉသ်ပူဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵျႃႇမူဝ်းတီႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် မျိၼ်ႉမျႅတ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 12-ၵေႃႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA EAOs 8-ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသမ်ႉပႃး- ပတူဝ်ႇၸေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း (ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU)၊ ယႄးပေႃႇ တၢၼ်ႇၶႄး (ႁူဝ်ပဝ်ႈ ABSDF)၊ ယႄးပေႃႇ မီႇသူးပုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း (ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS)၊ တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း (ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈ ALP)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ၊ ၶုၼ်ႇတိၼ်ႇသူၺ်ႇဢူး (PNLO) လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸေႃးသမိတ်ႉသ်တုၼ်း ၸဵဝ်ႇၵႂႃႇ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image