search

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ တႄႇဢဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလုင်းတဵင်းၸဵင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇပိၼ်ႇပႅင် လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်လၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်ၽွင်းငမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်မႃးတေမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6-7 ပီယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6-7 ပီၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးလုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၽွင်းငမ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးထိုင်ၶၵ်ႉလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈလႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းၶႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းဢမ်ႇၵႃး တၢမ်တူဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးၸွမ်း မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးၸွမ်း မီးသုၼ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်း ၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝႃႈ လွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ၶိုပ်ႈၼႃႈတိူဝ်းတွၼ်းမႃး။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးယူႇတၢင်းႁိုင်တၢင်းႁီး၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇၼွၼ်းႁႅမ်းႁဵတ်းၶႅၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်ၼႆၸိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေယၢမ်ႈႁူႉယၢမ်ႈငိၼ်းၸွမ်းယူႇ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီ 2012 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃး မႃးၶတ်းၸႂ်မႄးယူႇၵေႃႈ သမ်ႉပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2016 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊထူၼ်ႈ 2 ဝၼ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၸင်ႇမႃးမႄးႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ သဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း၊ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉယႃႇၼႂ်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၼႆ ယူႇတီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵမ်ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ် တေလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁိုဝ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢမ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးႁၼ်ၸွမ်း ၼမ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁိုဝ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပေႃးဝႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၵူၼ်းလူင်ၼႃႈဝၢၼ်ႈၼႆ တေႃႇထိုင်ပေႃးမီးမႃးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၾိင်ႈယၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၵႄႇပၼ်ႇၵၢင်ႉပၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပေႃးသူင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႅဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႅဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈထတ်းႁၼ်လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈၽွင်းငမ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေမီးၽွၼ်းလီတီႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃးၸွမ်း ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးၶဝ်ႈၸိမ်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၽၢႆႇႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ သမ်ႉတေၵုမ်းၵမ်ႁဝ်းၵႂႃႇ ၽွင်းငမ်းႁဝ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းထုၵ်ႇပဵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄး ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ႁဝ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

တႄႇဢဝ်ပီ 2016 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2 ဝၼ်းမႃး ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးထတ်းသၢင် သေယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႄးဝႆႉမၢႆမီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉၸိုင် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ မႄးယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼွၼ်းႁႅမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈတေလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆ တေလႆႈလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၵၼ်။

တၢမ်ၼင်ႇ 2012 မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ မူၼ်ႉမႄးဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်တေဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း၊ ပေႃးဝႃႈလႆႈမႃးၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၸုမ်းၵုမ်းၵၢၼ် 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶုၼ်ၵွၼ်းဝဵင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ(မျူဝ်ႉၼႄႇထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ)ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉတေမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ၼႂ်းၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸင်ႇမႃးလိူၵ်ႈ။ ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉၼိုင်ပႃးၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီ 2016 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2 ဝၼ်း ဝၢႆးၶဝ်မူၼ်ႉမႄးၵမ်းထူၼ်ႈ 3 သေယဝ်ႉ မၢႆမီႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ တၢမ်ၼင်ႇၶဝ်မႄးဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လိူၵ်ႈလႆႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးဝႂ်ၼႃႈႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉၸယႃး) ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ။ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလိူၵ်ႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ တၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းၸိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃယုတဵမ်ယဝ်ႉ 18 ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်သေၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈ ပေႃးၵူၺ်းယိပ်းဝႆႉဝႂ်ၼႃႈႁိူၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ယႃႇယီႇဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉၸယိၼ်း) ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႃႇတေၵႂႃႇပၼ်သဵင် တႃႇတေၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းလၢႆးလိူၵ်ႈ မၼ်းၼႆၸိုင် တၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇလိူၵ်ႈၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵႂႃႇပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉၵေႃႈလီ တီႈတေလိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 3 ၸၼ်ႉ- 1.တေလႆႈလိူၵ်ႈၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း။ 2.လိူၵ်ႈထႅင်ႈၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း။ ပေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇလိူၵ်ႈထႅင်ႈ 3.ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁိုဝ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ တေမီးသၢမ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။

ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉဢၼ်လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းတႄႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈ 2 ပွၵ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ တၢမ်တူဝ်ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ်ပဵၼ်မႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁဝ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမၼ်းပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇတေလိူၵ်ႈပဵၼ်မႃးၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပႃးမႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တႃႇတေပဵၼ်မႃးၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း၊ တႃႇတေၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

တီႈၼႆႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တေလႆႈလိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်းၵုမ်းၵၢၼ်မၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ သူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၼႆႉၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၶုၼ်ၵွၼ်းဝဵင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (မျူဝ်ႉၼႄႇထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ)။ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉတေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼႆႉ။

တီႈၼၼ်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵူၼ်းႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်တီႈၵေႃႉဢၼ် ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈတင်းသူၼ်လႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ဢဝ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈပႃးၼႂ်းမူႇ 1 ၼၼ်ႉၵႂႃႇသႂ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းမူႇ 3 ႁိုဝ် ၵႂႃႇသႂ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းမူႇ 5-6 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပႃးမၼ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး။ ပေႃးပဵၼ်မႃးလွင်ႈၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်တေလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶတ်းသၢၼ်တေႃႇၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်၊ လၢင်းလၢင်းၶတ်းသၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ မီးသုၼ်ႇတိူင်ႇၸႅင်ႈထိုင်တီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်၊ တၢမ်တူဝ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်တေလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသေယဝ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ် ႁူႉငိၼ်းထိုင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်မႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉတေလႆႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဝႆႉၶႃႈလႃႇၼႆ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းယွမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းသိုပ်ႇသိုပ်ႇတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်တဵမ်ထိုင်ၵႂႃႇ 5 ပီ။ ဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈယူႇမႃးယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸင်ႇတေၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပေႃးလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၶုၼ်မႃး၊ ပေႃးၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆၸိုင် တေယွၼ်ႇယၢၼ်းလႆႈယူႇတေႃႇထိုင် 2 ပီ၊ ပွင်ႇဝႃႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတဵမ် 3 ပီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈပဵၼ်လႆႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတင်းသွင်ၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇၵိုၵ်းမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ၼၢႆႇငၢၼ်ႇတႃး)။ ယဝ်ႉၵေႃႈဢႃယုတေလႆႈထူၼ်ႈတဵမ် 25 ၶူပ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၺ်ၺႃသၢင်ႉတၢၼ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈမၼ်းသင်သိင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းတတ်းဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉၸၵ်းလွင်ႈဝႃႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ လွင်ႈဝႃႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူႉယူႇၵေႃႈၵမ်ႈၼမ်ၵႆႉဝႄႈႁူဝ်၊ ဢမ်ႇပေႃးသူင်ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်လုမ်းၵၢၼ်ၸႆးၼၼ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပိၼ်ႇပႅင်လႆႈ၊ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးႁပ်ႉႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃး ၼႃႈဝၢၼ်ႈၵၢၼ်သူၼ် ၼႃႈဢိူင်ႇတႃပွၵ်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆႉၵၢၼ်လုမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵူဝ်လႆႈသုမ်းၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ၾၢင်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း မီးသုၼ်ႇလီသုၼ်ႇငၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေပဵၼ်လႆႈမႃးဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ပိူဝ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image