search

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ယဝ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်မႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်

ၵိုတ်းၵႂႃႇ လႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်းတူင်ႉတူဝ်မႃး။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ငဝ်းလၢႆးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

 

တွပ်ႇ-ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵမ်းတီႈ 2 ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ၊ ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ မၼ်းႁိုင်မီးယူႇ 5 လိူၼ်၊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ႁဝ်းပႆႇလႆႈၺႃးၵၼ်၊ လႆႈဝႃႈမၼ်းၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၶမ်ၵၼ်ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈမၼ်းၶမ်ၵၼ် ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႆႈမႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈႁၢၼ်ႉၸႂ် လႆႈပဵင်းပေႃးၸႂ် လႆႈလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး၊ ၽႂ်ၵေႃႈမၼ်းၸမ်ပဵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်၊ မၼ်းဢမ်ႇပႃႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေႁပ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထူပ်းၵၼ်သေဝႃႈ မၼ်းပႆႇမႅၼ်ႈ၊ ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးထတ်းတူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းမႃးၸွမ်း NCA ၊ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းတီႈလႂ်၊ ႁဝ်းတေလႆႈမူၼ်ႉမႄးတီႈလႂ်၊ ဢမ်ႇဝႃႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း၊ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမူၼ်ႉမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးၺႃးၵၼ်တီႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တီႈပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2 ပီတဵမ်။ တီႈၼႆႈ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇမႃးထူပ်းၺႃးၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလႄႈၼႆ မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်မႃး။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၸတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်း (30-31/10/2017)ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉမၼ်း၊ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေမူၼ်ႉမႄးယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Frame-work) ၊ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တေမီး 2 တၢင်းၸိူင်ႉၼႆ။

ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄး ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်း ယဝ်ႉယႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၵွႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းတီႈ 3 ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလႂ်မၼ်းမႃးၸေးၸွတ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇတီႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်းတီႈ 3 ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼႂ်း 12 လိူၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ပေႃးဢဝ်ယိူင်းဢၢၼ်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈတႄႉ တေၶႂ်ႈႁဵတ်းမွၵ်ႈၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတူင်ႉမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်း (UPDJC) ၵေႃႈတႄႇမႃးယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼၼ်ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေမီးၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်ၵုမ် UPDJC ၶဝ်၊ ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်း၊ မၼ်းတေၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပွင်ႇဝႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းပၼ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးမၼ်းပၼ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၶၢပ်ႈမၼ်းတဵမ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢၢင်ႈၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်းတီႈ 3 ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလီ၊ တႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ၊ မၼ်းၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃးသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းတေဢဝ်တီႈၼၼ်ႈသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်သဵင်တင်းသဵင်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 4-5 လိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းပၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတူင်ႉမႃးယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တေမီးမႃးၽွၼ်းလီႁိုဝ် ၽွၼ်းၸႃႉ)

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image