search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝå် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေဝႆႉ

ၼမ်ႉၼၵ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း- လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ မီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပေႃးတႆးတႄႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းမီး သုၼ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မၼ်းမႃးၶမ်ၵၼ်ဢွင်ႈတီႈမၼ်း။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈသူၸဝ်ႈၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး၊ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းမႃးၶမ်ၵၼ်တီႈမၼ်း။

ၵွပ်ႈဝႃႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းဢဝ်မႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်သေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး၊ မႃးၶမ်ၵၼ်သေ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈၵႄႈ၊ ပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။ လိူင်ႈၼႆႉၵေႃႈဝႆႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၼႃႈ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇယူႇ၊ ပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃးၶိုၼ်းၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမႃးၶမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈယူႇ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇတင်းၾၢႆႇသိုၵ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၶဝ်တေဝႃႈႁိုဝ်၊ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်း ၼႆၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းလူး ၸွင်ႇႁဝ်းတေယွမ်း၊ ၼႂ်းႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်။

ပေႃးႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇတူၺ်းၼႂ်းၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းပႃႇတီႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ႁဝ်းထွမ်ႇတူၺ်းသဵင်တႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵိုင်ႇလီလႆႈႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး၊ မၼ်းၸင်ႇတေမီးၵုင်ႇမုၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း-ၼႆ တင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေလုၵ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပႆႇထုၵ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇတင်းတပ်ႉထႅင်ႈ၊ ၵၢၵ်ႇသေႃးမၼ်းမီးတီႈတပ်ႉ၊ တေႃႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႆ ပေႃးဢဝ်ပိူင် NCA ဝႃႈၸိုင် တႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇတၢင်းၼိူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်၊ ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈပဵၼ်သဵင်တႆး ႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇတီႈၼၼ်ႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႆၸိုင် သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇမီး၊ ပေႃးဝႃႈသဵင်တႆးႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်း ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီး၊ ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်သဵင် RCSS ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေယၢပ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ်-လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၼႆ ဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေယွမ်းလူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်မႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၼႆ တိုၵ်ႉၶမ်ၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလၢမ်းလႆႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်မွၵ်ႈ 50% ။ တၢင်းပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်း တၢင်းပုၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပႆႇပၼ်၊ ၶဝ်လၢတ်ႈမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ တႃႇပၢတ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇၼႆႉမၼ်းတေယၢပ်ႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။ တႃႇရၶႅင်ႇယၢပ်ႇ၊ တႃႇတႆးႁဝ်းတႄႉတီႈမၼ်း ပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈလႄႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈႁဵတ်းတႄႉ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႃႉ၊ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူင်ႈၼႃႈႁႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်၊ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူင်ႈၼႃႈ၊ ပၢင်ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၵႂႃႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈသေ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး ၸင်ႇမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်း၊ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၼၼ်ႉသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ပေႃးၸၢင်ႈၸတ်းမႃးၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ဢၼ်လႆႈမႃး ၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်း-ငဝ်းလၢႆးမၼ်း လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၼၼ်။

ထၢမ်-ပေႃးဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမႄးဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းၸႂ်ႉႁူဝ်ၶေႃႈၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇမိူဝ်ႈ ၵမ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈမႃး ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇ 4 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်တီႈလိၼ်လႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်လူင်မၼ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၼႆၵူၺ်း၊ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းတႄႉ မၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်။

ထၢမ်-ယွၼ်ႉသင်လႄႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵၢၼ်မိူင်း။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တင်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ မၼ်းမႃးၵွင်ႉၵၼ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်မိူင်းသေၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ်၊ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေလုၵ်ႉတီႈပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉသေ မၼ်းတေတမ်းဝၢင်းပၼ်တင်းသဵင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းလႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတမ်းပိူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပိူင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပိူင်တီႈလိၼ်ၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇမႃးၶူပ်းငၢမ်ႇ တင်းၵၢၼ်မိူင်း၊ မၼ်းတေမႃးၵွင်ႉၵၼ်မူတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်တပ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိူဝ်းၼႆႉ။

တပ်ႉၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈဢိင်ၼိူဝ်တီႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ တူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်း၊ တမ်းပိူင်မၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်လၵ်းဢွၼ်တၢင်း။ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇယူႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ပႆႇယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼဵၼ်ႉဢၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်း ဝႆႉတီႈၵၢၼ်မိူင်း။

ထၢမ်-ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တေပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းသမ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်မၼ်းဢမ်ႇတၼ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈသွၼ်ႇတူၺ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လၢႆၾၢႆႇလၢႆဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပႆႇတၼ်း။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image