search

ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ NRPC ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ပုတ်းၶၢတ်ႇသင်သေ လႆႈႁုပ်ႉသိမ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ။

ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်းသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 October 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:30-မူင်း၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်း-3၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈ တႃႇဢဝ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ၼႂ်းသၽႃး၊ မူႇပိူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ်  (ToR)၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတိုတ်ႉၸၼ် Standard Operating Procedure (SOP) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇမႄးထတ်းသၢင် - Review Committee တႃႇမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်း-2 ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွင်ၸတ်းပဵၼ်လႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်တေၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတေၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဢၢင်ႈၸတ်း ၼႂ်းလိူၼ်-December 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႃႇတေၸတ်းပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းပီႊ-2017 ၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈပွင်ၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆလႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ပႆႇပႃႈလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း။

ၼွၵ်ႈသေဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ လွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ တီႈဢၼ်တေဢဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Accord) ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈ ဢၢင်ႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈတီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းၵၼ်လႆ ပုတ်းၶၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်-November ဝူင်ႈထူၼ်ႈ-3 တေထိုင်ၼႆႉ တေမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း မႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်း-2 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမတီႇမႄးထတ်းသၢင် - Review Committee ဢၼ်ပႃးၸုမ်းႁူမ်ႈ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 8-ၵေႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image