search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း Myanmar Payment Union (MPU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) ၵူႊယေး ငိုၼ်း တေဢူၼ်းငိုၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶႅပ်းဝႂ်မၼ်းယူႇ။ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 90 ဝၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးယေးငိုၼ်းၶဝ် မႃးၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေႉၸႂ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈသေႁဵတ်း။ ၼႂ်းပီႊတေမႃးၼႆႉ ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉႁႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းသေ ၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၵႃႊၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်း။ ပေႃးလၢႆးၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်တႄႉ တႃႇဢူၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈယေးငိုၼ်း ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) မီး သၢမ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပၢႆ။ ပီႊတေမႃးၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတေၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။ ပေႃးမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်မႃးၸိုင် လိူဝ်သေၵၢတ်ႉဢၼ်ၸၢႆႇငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊတိူဝ်းမႃး ၶႅပ်းၸိူဝ်ႉၸိုၵ်း (Credit Card) ဢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶမ်ႇပၼီႇ ၵေႃႉ႞လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢူၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်း ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵွၺ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတူၵ်းၼႆ ဢူၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ၸိူင်ႉထိူင်းၼႃႇ။ ပေႃးဢူၼ်းၸူးလႆႈ တီႈယေးငိုၼ်း တၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) လႆႈပဵင်းမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း တိုၵ်ႉၸႂ်ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇၶႅပ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈသေ တေႃႉတႄႉ ယုၵ်ႉၼႄ တီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵူၺ်းသေ ႁႂ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသႂ်ႇသိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈမၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image