search

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) သူင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈ တႆး (CSSU) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈ ပႃႇတီႇလူင်တႆး သွင်ၸုမ်း တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုင်ပွင်သၢင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈ ၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (14) ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းလိၵ်ႈဢၼ် ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ သူင်ႇၸူးထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ – “ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေလႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ  ၽွမ်ႉၸႂ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ လွင်ႈပႃႇတီႇတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တေႁူမ်ႈပွင်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼၢၼ်းၼႃႇသေ ဢမ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်သင်မႃးၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် တေငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ လွင်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း လႆႈထူပ်းၽွၼ်းႁၢႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႊ(2015) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈၶေႃယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် တီႈၸဝ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈႁဝ်း ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လၢႆးတၢင်း တႃႇသွင်ပႃႇတီႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃး တၢင်းလိူၵ်ႈ သၢမ်လၢႆး- (1) ႁႂ်ႈၽႄမႅင်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (2) ႁႂ်ႈၽႄမႅင်ႇ ၸေႊဝဵင်းသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (3) ပေႃးပဵၼ်ႁူမ်ႈပွင်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်လဵဝ်ၵႂႃႇၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်လဵဝ်သေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးဝႃႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပွင်သၢင်ႈပၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶွင်တႆး ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးဝႆႉႁႃႈၸုမ်း – (1) တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး – SNDP (ၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ)၊ (2) ငဝ်ႈငုၼ်းတီမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး – SNLD (ၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)၊ (3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ESSDDP (ၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး)၊ (4) ပႃႇတီႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် -TNDP (ၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်လႅင်) လႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႅင် လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ -SNSP (ၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇလၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

Style Selector

Layout Style

Background Image