search

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈသွင်ပီႊၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ

ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ-မိူင်းၵုင်း ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉလႆႈပၢႆႊ ယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း မီးတင်းၼမ်ယူႇ။ ၸိူဝ်းပၢႆႊမႃးသေႃႉဝႆႉ ႁိုင်ပဵၼ်ပီႊယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈၶၢႆႉလႆႈပၢႆႊယူႇၵေႃႈ  မီးတင်းၼမ် ။

တီႈတမ်းႁူဝ်လိုဝ်ႈၸႂ်

ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်ဝႃး တၢင်းပွတ်းမီးမွၵ်ႈဝႃးပၢႆ ၶႅပ်ႇၸပ်းႁိူၼ်း မီးတီႈ မိုဝ်ႉႁုင် တၢင်းယၢဝ်းၼိုင်ႈဝႃး တၢင်းပွတ်းသၢမ် သွၵ်ႇ။ ထွပ်ႉၽၢၵ်ႈဝႆႉပွတ်း႞ ၵဵပ်းၽႃသၢၼ် လၢႆး ၵဝ်ႇပိူၼ်ႈမႃး ထွပ်ႉဝႆႉပွတ်း႞။ မုင်းႁဵၵ်ႇသေ ဢဝ် လႅမ်ႈမႆႉၶႃၵၢင်ႇ ၶၢတ်ႈၵၢႆႇတဵင်ဝႆႉ။ ၼႂ်းႁိူၼ်း တေႃႉ တႄႉမီးတီႈၼွၼ်း လႄႈ တီႈတမ်းၶူဝ်းၵွၺ်း။ ဝႃႈတေႉ ယင်းဢမ်ႇႁွင်ႉလႆႈႁိူၼ်း မိူၼ်သုမ်ႉၵွၺ်း ယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ပိၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇလဵၵ်ႉမိူၼ် ၼႆသေတႃႉ တေႃႈဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈၵၼ် ၵႃႊႁိုဝ်ၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ တေႃႉတႄႉလႆႈမုင်းႁဵၵ်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ မႃး တွၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈထွပ်ႉၽႃႈယၢင် သွမ်ႇၵမ်ႈ ၼမ် ယဝ်ႉ ။

 

ၼႆႉပဵၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႊၽေး ၸိူဝ်း  ဢၼ် လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇသေ ပၢႆႊမႃးသေႃႉဝႆႉ တီႈမိူင်း ဝုၺ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပၢႆႊမႃး မီးပီႊပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႊပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ။ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ မီးလင်ႁိူၼ်း 62 လင် ဢၼ် လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း ပိူၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်​မေႇ 6 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၶိင်းယွတ်ႈႁိူင်း ဢႃႇယု မီးၸဵတ်းသိပ်း လိူဝ်ယဝ်ႉ၊ မေးမၼ်း ၼၢႆးလွႆႁိူင်းသမ်ႉ လႆႈႁိမ်း ၸဵတ်းသိပ်းယဝ်ႉ။ ၶႃပူႇဢွၵ်ႇ မီးလၢၼ်ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ႞ ဢႃႇယုတေမီးမွၵ်ႈ သွင်ၶူပ်ႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပူႇ ဢွၵ်ႇတင်းလၢၼ် သၢမ်ၵေႃႉယူႇ ႁိူၼ်းၵႅပ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄ ပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶိင်းယွတ်ႈႁိူင်း လႄႈ ၼၢႆးလွႆႁိူင်း မီးလုၵ်ႈ ၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈ ယိင်း တင်းသၢမ်ၵေႃႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းသေ လူင်း ႁိူၼ်း ၶေႃၵႂႃႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉ႞ ၵႂႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းၵေႃႉ႞သမ်ႉ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၼၢင်းယိင်းလွႆၵေႃႉ႞သေ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၸွမ်းၶိင်းယွတ်ႈႁိူင်းၼၢႆးလွႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ သိုၵ်းတႆး လႄႈ သိုၵ်းလွႆ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသေ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်း မႄႈလွႆဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ႉပၢႆႊပႅတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၵိုတ်းဝႆႉလုၵ်ႈ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶႃ ဢၼ်ယူႇၸွမ်း ၶိင်းယွတ်ႈႁိူင်းၶႃပူႇ ဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႃသွင်ပူႇယႃႈ ထဝ်ႈႁူဝ်ပေႃးႁွၵ်ႇလင်ပေႃးၵွမ်းၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉလႆႈထိင်းၸွမ်း လၢၼ် ဢွၼ်ႇၶဝ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶႃးတူၵ်းႁူမ်ႈ​ႁေႃႇ ပီႈၼွင့်ၶႆႈၸႂ်တေႃႇ မိူဝ်ႈၵႅပ့်မိူဝ်ႈၵိၼ်း

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း ပိူၼ်ႈဢဝ် ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ မိူၼ်ၸိုဝ်ႈ မၼ်းယူႇ။ ၵိုတ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်လဵဝ်ၵွၺ်း။ တၵ်ႉၵႃႇဢမ်ႇမီး သြႃႇဢမ်ႇယူႇလႆႈလႄႈ ၸဝ်ႈ သၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႊၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သေ မႃးယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းဝုၺ်းယဝ့်။ ၵျွင်းၵေႃႈပဵၼ် ၵျွင်းႁၢမ်းပႅတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၶဝ် ထူပ်းၽေး သေ ပၢႆႊမႃးတီႈမိူင်းဝုၺ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈ ၸမ်တီႈၵႆ လၢႆတီႈလၢႆမိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ၸဵမ် တင်းၸုမ်း NGO ၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ႁဵၵ်ႇ မုင်း၊ ၶႅပ်းၾႆးသႅင် (ၾႆးသူဝ်ႇလႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်း ၼမ်ယူႇ။ ၵွၼ်ႇမိူဝ်ႈပႆႇလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်  ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တေႉတေႉ။ ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇႁႃမွၼ်(ဝွၼ်) ၸွမ်းႁွင်ႈ ႁႃ ၽၵ်းၼွၵ်ႇ ၸွမ်းတေးၼႃးသေ ႁဵတ်းတႃႇၽၵ်း ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈပီႈၼွင်ႉ ၼွင်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ ၶဝ်လႆႈထူၺ်ႈၸႂ်လူမ်ၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်တင်းၼမ်မႃးလူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈမီးဝႆႉ သႅၼ်ပွင်း ႁဵင်ပၢႆ ပျႃး ဝႃႈၼႆယူႇ ။ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း ယေးငိုၼ်းသေ ၸဵမ်ၶီႈၸဵမ်ႁူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇတိုဝ်းသင် ၼႆယဝ့်။ ဝႆႉၸႂ်ႉတႃႇ မိူဝ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁဵတ်းႁိူၼ်းတီႈယူႇ ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ႁၢမ်ႉမႃးယႂ်းမိူဝ်ႈ ဝၢႆးၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ၶိုၼ်း ႁၢင်ႇၵႂႃႇယူႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၸုမ်းမိတ်ႈတႃႇၽွင်ႇတေးသျိၼ်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႄႉ ႁိုင်ႁိုင် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ။ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ယူႇၵူႊလိူၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ၶပ်ႉမၢႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လုမ်ႈၾႃႉ (WFP) ယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႊ ၽေး မွၵ်ႈသွင်ပၢၵ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၵူႊလိူၼ်ယူႇ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး တင်းသဵင်ႈ တႄႉ မီးမွၵ်ႈသၢမ်ပၢၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပေႉၵၢၼ် ၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸင်ႇၵိုတ်း ဝႆႉ သွင်ပၢၵ်ႇလိူဝ်ယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈလႄႈ  ၵူၼ်းထဝ်ႈ (လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ) ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ  လႆႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်  ၼိုင်ႈလိူၼ် 15,000 ပျႃး ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သမ်ႉ (ပၢၼ်ပေႉ ၵၢၼ်လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ) ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈ 7,500 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ မၢင်လိူၼ် လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႃႈပေႇ တႃႇၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ မၢင်လိူၼ် မႅင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် မၢင်လိူၼ် မႅင်ႇငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ငိုၼ်း မိုၼ်ႇ ႁႃႈႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ႁႃႈပေႇ ႁႂ်ႈပေႃးတိုဝ်း ၵုမ်ႇၵိၼ်ၵုမ်ႇလႆႈတင်းလိူၼ်ၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၵႃႊၵိၼ်ၵႃႊယူႇ မိူဝ်ႈယူႇဢမ်ႇလီ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၵႃႊပပ်ႉၵႃႊႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႃႊၼၼ်ႉၵႃႊၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉလူဝ်ႇၸၢႆႇ မီးတင်းၼမ်ယဝ့်။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼင်ႇယႂ်ႇလဵၵ်ႉ ၼင်ႇလဵၵ်ႉ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃးၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉ လႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ။ ၶိင်ႇလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းငၢၼ်းပၼ်ပိူၼ်ႈသေ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇ။

ၵွပ်ႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး သူၼ်ၼႃးယဵၼ်းပဵၼ်ထိူၼ်ႇ

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်ႇပလၢဝ်ႉ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇႁၢႆႉသမ်ႉ ၸွမ်းထွင်းၸွမ်းဢီး ထႅင်ႈ။ ၼႆႉတႄႉပဵၼ် မီးၼႃးဢမ်ႇႁတ်းထႆ မီး တၢင်းဢမ်ႇႁတ်းပႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးထႆပေႃးပႆ ၵေႃႈ သမ်ႉတေၺႃးၵိၼ်တေႉလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇႁတ်း ၵႂႃႇၵၢႆယဝ်ႉ။ ပီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼႃးတူင်ႈယွမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇတင်းၼမ် လႆႈပႅတ်ႈႁၢမ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၵွၺ်း ၼႃးၵူၼ်း မိူင်းဝုၺ်း ဢၼ်ၸပ်းတူင်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်း လႆႈပႅတ်ႈႁၢမ်း တင်းၼမ် ယဝ်ႉ ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း မီးဝႆႉဝႃႈ “တႆးမီး တီႈလႂ် ၼႃးမီးတီႈၼၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ မီးႁႆႊမီးၼႃးၵူႊႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ တိူၵ်ႇႁႆႊသူၼ်ၼႃးၵေႃႈ ပဵၼ်တူင်ႈၵႂၢင်ႈၼႃးမွၼ်း သွမ်ႈသင်ၵေႃႈထုၵ်ႇ ၽုၵ်ႇသင်ၵေႃႈၵွၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇဢူဝ်းသုၵ်း ၼိူဝ် တူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိတ်းသေ ဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းတွမ်ႇ ယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇဢူဝ်း ဝႆႉလႆႈတေႃႇထိုင် လိူၼ်သၢမ် လိူၼ်သီႇယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈၵိုၼ်း ၵိၼ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ဝၢၼ်တေႉယဝ်ႉ ။

ပီႊ 2017 ၶၢဝ်းၼႃးပီႊၼႆႉတႄႉ လႆႈႁဵတ်း ၼႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁတ်းႁဵတ်းၼႃးၸိူဝ်း ဢၼ်မီးၸမ်တၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၺ်း။ ၼႃးၵႆ တင်းၼႃးၼႂ်းၸွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ့်တႄႉ ၽႂ်ပႆႇႁတ်း ၵႂႃႇႁဵတ်း ။

တိူၵ်ႇႁႆႊသူၼ်ၼႃးၼႆႉ ပဵၼ်တူၼ်ႈငိုၼ်း တူၼ်ႈၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိူင်လူင် တႃႇငိုၼ်းၶဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈၵႃႈလႆႈပၵ်းလိၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵိၼ် လိူင်ႇလူႇလိူင်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႊ ႁဵတ်း ၼႃးၵေႃႈ ႁူႉၵႃႊႁႅင်ႈ ႁူႉၵႃႊလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆးတင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်ၵွၺ်း။ ဢမ်ႇ လႆႈၵႂႃႇၸႂ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁႃ။ ဝူဝ်းၵႂၢႆးမၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈ သုမ်းၸွမ်းယူႇ။

ဝူဝ်းၵႂၢႆးမၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်သၢၵ်ႈမႃၼႆး ယဝ်ႉ။ ႁႆႊၼႃးဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇလႆႈသွမ်ႈၵေႃႈသုမ်း၊တူဝ်သတ်း ဢမ်ႇလႆႈႁႃ ဢမ်ႇလႆႈၶင်ၵေႃႈ သုမ်း ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈသုမ်း တင်းၼမ်ယူႇ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇ ၵဝ်းၸွတ်ႇဢိူင်ႇ

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁိူၼ်း ႁဝ်းမီးၸဝ်ႈဢိူဝ်ႈ” “ႁိူၼ်းႁဝ်းမီးၵူၼ်းၵိၼ်ၾႆး ဢိူဝ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၸဝ်ႈမီး ၶုၼ် လႄႈ မီးၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅၼ်ႇၾႆး။ မၼ်း ပွင်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းႁဝ်း မီးၵူၼ်း ၵိၼ်ယႃႈ မီးၸဝ်ႈယႃႈ မီးၵူၼ်းသူႇယႃႈဢိူဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် မၢင်ၸုမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ် ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇပေႃးထိုင်တီႈ။ တူင်ႇတၢင်ႇၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁၢမ်ႉ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉလႄႈ ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႊ ၶဝ်ႈမႃး တီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း တီႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႊ။ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၵေႃႈ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်း သမ်ႉပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼႆၵွၺ်း ဢမ်ႇတီႉဢမ်ႇၺွပ်းသင်။ ပေႃးပၼ်ငိုၼ်းသေ တိူင်ႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇႁႃၸတ်းၵၢၼ်မၼ်း။ ပလိၵ်ႈၵိၼ် ယႃႈ သိုၵ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸပ်းယႃႈၵေႃႈမီး။ သိုၵ်းတႆး မၢင်ၸဝ်ႈ​ၵေႃႈ တေႃႈမင်ယဝ့်။ လႅဝ်လီၼႃႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉယူဝ်ႉ။ ၵွႆၽီမူတ်းယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈၵၢၼ်ႉ မၢၵ်ႇသီၶွင်ႇသီၶၢဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉႁိုဝ် ။

 

ဢိူင်ႇၼႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇတေႉတေႉ၊ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈၵေႃႈ ၼမ်တေႉ တေႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၶဝ် ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ် မိူၼ် ႁၢင်ႊလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်း တႄႉ ပေႃးၵိၼ်ယႃႈၸပ်းယႃႈ ​ပေႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယႃႈ မႃး​ၵေႃႈ ၵဝ်းၶူဝ်းၶွင် ၵဝ်းပီႈၵဝ်းၼွင်ႉ  ၼႃႈႁိူၼ်း လႆႈလူႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူႉလႅဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း ဢဝ်ႁိူဝ်ႇဢဝ်လိူတ်ႈသေ ၶူႈ ၼႃးဝႆႉပၼ်လုၵ်ႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇဝႆႉပၼ်လၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထိုင်ပၢၼ်ႁဝ်းႁႃးမႃး ၶၢႆသုမ်းပႅတ်ႈယူႇ။ ၶၢႆၸုတ်ႇၾႆးပႅတ်ႈ  ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈယူႇ ။ တူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶဝ် တူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၶႄႇၶဝ် တင်း ၼမ်ယူႇ။ လီသေလၢႆ တေႉတေႉယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဢဝ်လၢႆး

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၺႃးၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵေႃႈလႆႈပၢႆႊတင်းဝၢၼ်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈ ဢဝ်လိၵ်ႈဢဝ်လၢႆးၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉမႃးပိုတ်ႇတီႈ မိူင်းဝုၺ်းယဝ်ႉ။ လႆႈပိုင်ႈဢဝ်လုမ်းပူႇႁဵင် (အုပ် ချုပ်ရေးမှူးရုံး) ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ (1) သေ ႁဵတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈမီး 50 ၵေႃႉပၢႆ၊ မေႃသွၼ် မီး သၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ။  လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ် တင်းယုမ်ႉ တင်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇယုမ်ႉဢမ်ႇသိူဝ်းလႆႈ ၵွပ်ႈမီး တၢင်းမႆႈၸႂ်ၼၼ့်ယဝ့်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသီႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းဝုၺ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵူႊလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၵေႃႈ မီးၽွင်ႈယူႇ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇ။ ပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း မေႃၸႅၵ်ႇၸတ်းထတ်းႁူႉ လွင်ႈ ၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈသွၼ်ပၼ် ပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ ဢၼ်႞ယဝ့်။

ၵွပ်ႈသင်တႆးႁဝ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႆႈၶၢမ်ႇၶီႈသူမ်ႈမၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီၽွၼ်း ၸႃႉ ၵိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁႃတူၺ်း ငဝ်ႈ ႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈသင် ပိူၼ်ႈဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်း၊ ၵွပ်ႈသင် တႆးလႆႈထူပ်းၽေး သေ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႊ၊ ၵွပ်ႈသင် ပိူၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း တႆးႁဝ်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း တေမီး တင်းၼမ်ယူႇသေတႃႉ ဢၼ်တႅမ်ႈၼႄ တီႈတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထၢင်ႇတေပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃ မၼ်းၽွင်ႈယူႇ။

1။ ၵွပ်ႈမၢၼ်ႊ (သိုၵ်း) ၶဝ် တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ် တွၼ်ႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်း တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းၶုၼ် ၽွင်းငမ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တွၼ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် မီးၸဝ်ႈၾႃႉၸၢဝ်းလွႆ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈလိၼ် ဝႃႉ တွင်ႇသူႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၾႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် “ႁဝ်း” ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ယဝ့်။ ဝၢႆးမၢၼ်ႊၶဝ် ဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈသင်သေ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ တွၼ်ႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်  ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇ။ ၵွပ်ႈႁဵတ်းၼၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢဝ် “ၵဝ်” ပဵၼ်ယႂ်ႇမႃးသေ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵဝ် ၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉတၢင်းၼႃႈ မႃး ယူႇ။ လၢႆးၼႆႉ မိူၼ်တင်း ဢဝ်ၾႆးၸပ်း ၵၢၼ်ႈ ၶႄႈသေ ဝိုတ်ႉပၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ။

2။ တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်

တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇ သေ ၵပ်းထိုင်ဢိူင်ႇယူႇၼၢၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်းမီး 793 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇယဝ်ႉ။ လတ်းၽႃႇ ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ၊ တိူင်းမၵူၺ်း တိူင်းတႃႈ လိူဝ်ႇ လႄႈ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵပ်း တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵႃႊလိၼ် တီႈ႞လႄႈတီႈ႞ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၸမ်ဝဵင်း ပၼ်ၵႃႊမဵဝ်း႞ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈသမ်ႉပၼ် ပဵၼ်မဵဝ်း႞ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆသမ်ႉ သွၼ်ႇပဵၼ် လိၼ် ပဝ်ႇလိၼ်လၢပ်ႈသေ (မြေလွတ်မြေရိုင်း) သေ ဢမ်ႇသၢႆႈၵႃႊသၢႆႈႁူဝ်သင်။​​​ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းၼိူဝ်ႁူၺ်ႈ ၼိူဝ်လွႆၶဝ်  တူင်ႉ တိုၼ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းၸုမ်း ၶွၼ်ႈႁွမ်ဢဵၼ် ႁႅင်းသေ ႁႄႉၵင်ႈဢွင်ႈလိၼ် ၶႅၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ယူႇ။

3။ မိူင်းလူႉၵွပ်ႈၶုၼ်လိူင်ႇ

ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ မိူင်းမေႃႇ မိူင်း ဝုၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းမႅင်ႇၵွင်ႈ လၢႆ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ။ မီးသိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႈ (မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) မီးသိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းလွႆ ပႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႊယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ် မၢင်ၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႈ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတၢင်ႇၸုမ်း။ ပေႃးယူႇၽၢႆႇၼႆႉ မၢၼ်ႊသမ်ႉၼေးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ၊ ပေႃးယူႇ ၸမ်မၢၼ်ႊ ၽၢႆႉၼႆႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်းလင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ် လႆႈတိုၵ်းတေႃး ၵၼ်ၵေႃႈမီး။

သိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈလႅင်း ၸူးမၢၼ်ႊ၊ မၢၼ်ႊသမ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ် ဢွၼ်ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ တဝ်သွၵ်ႈၵူၼ်း။ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်။ ၵေႃႉ ဢီးလိုမ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉလူမ်ႉပႆႇလိုမ်းလႄႈ ထိုင်ၵမ်း မၼ်းမႃး ၶိုၼ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ႁဵတ်းၼႆ ပၼ်ႇတူင်ႇဝႆႉယူႇ။ ထုၵ်ႇလီဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ်ယူႇ။

4။ ၵွပ်ႈတႆးပႆႇၽွမ်ႉၵၼ် ပႆႇပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၼႃႈတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တူၼ်ႈ ၼဵင်ႈပူင်ႇလီၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼဵင်ႈသူၺ်ႇပီႇဢွၼ်ႇ မီးလွင်ႈယုမ်ႇတူဝ်ႁႅင်းမႃးယူႇ။ ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း သွင်ၸုမ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူႉယဝ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႉ သေတီႈ။ တူၼ်ႈၼဵင်ႈ ၵႅတ်ႇဢဝ်​ၶေးၼမ်ႉမၢဝ်း လႆၶိုၼ်ႈလွႆၵႂႃႇသေ ႁူတ်းၼမ်ႉသူၼ်ၼဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မီးပၼ်ႁႃမႃးၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၵႂႃႇ ပိုင်ႈ ၵႂႃႇဢိင်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ မဝ်ႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ။ ႁူႉၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်းလဵဝ်၊ လီပိူၼ်ႈပႆႇတၢၼ်ႇၸႃႉႁဝ်း။

သမ်ႉထႅင်ႈ သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်သွင်ၸုမ်း သၢမ်ၸုမ်း။ ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ပႅင်းၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ။ ပေႃးႁဝ်းႁႅင်းယႂ်ႇ ၽႂ်ၵ​ေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၶတ်း ႁဝ်း။ တူၺ်းဢဝ်သိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ႁဝ်း ၵေႃႈ ႁူႉသၵ်းသၵ်းယဝ်ႉ ။

ၽေးမၢင်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႄးၸၢင်ႊ ႁႄႉ ၵင်ႈလႆႈယူႇသေတႃႉ သမ်ႉမီးႁူဝ်ႉမီးလႅၼ် ဢၼ် ဝႃႈ “ဢူၺ်းလီ” ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႊၸွႆႈဢဝ်ၵၼ် လွတ်ႈၽေးလႆႈ။ တႆးၼင်ႇၵၼ် ႁၼ်ထူပ်းၽေးၼမ်ႉတႃတူၵ်းမူၵ်းတႃယွႆႉယူႇၵေႃႈ ၵွၺ်းလႆႈတၢင်း ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း။ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ယၢဝ်းၵႂႃႇ။

လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်တေႃႉ ပၼ်ႁႃ မႃးၸူးႁဝ်း သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီး၊ ဢၼ် ပၼ်ႇသေလဵပ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၸူး လွႆးလွႆးၵေႃႈမီး။ ဢၼ် လႆႈၶၢမ်ႇၶီႈသူမ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃးၵႃႇယဝ်ႉ။

တိုၵ်ႉလႆႈသဝ်းယၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း

တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း လႄႈ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈဢၼ်႞ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵိူတ်ႇ မိူင်းၼွၼ်းယဝ်ႉ။ ယူႇထိုင်မိူင်းလႂ် ၽႅဝ်ထိုင်ၸၼ်ႉ လႂ် ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉတေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ မိူင်းလင် ယူႇ တႃႇသေႇဢမ်ႇဝႃႈၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ႁူႉတေႃႈတေမိူၼ်ၼၼ် ယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႊၽေးၶဝ် ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇလႄႈ တၢင်ႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေႃႈတေမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ။

 

ဝႃႈတေႉ ပိုင်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵေႃႈ မၼ်းမီးၶၵ်ႉမီးၶၼ်ႈယူႇ  မၼ်းပဵၼ်တႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵွၺ်း။ ဝႃႈႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းႁိုဝ်မိူၼ် ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် မၼ်း ႁိုဝ်မီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼင်ႇၵႄႈဢူၵ်းၼမ်ႉ တီႈ ၵိၼ်လိၼ်တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈပေႃႈမိူင်းမႄႈႁဝ်းလႆႈ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈ ႁၼ်ၵၼ် ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ သင် ဢုပ်ႇၺႃးၵၼ်လႄႈသင် ၸဵမ်လဵၵ်ႉၸဵမ်ယႂ်ႇ လႆႈႁၼ်ၼႃႈတႃဢွၼ်ႇၶဝ် မွင်သေႃႇႁေႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႆ့ ထၢင်ႇတေပဵၼ် ႁၢင်ႈၾၢင်ဢၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၼႄ ႁဝ်းဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ထိုင် ဝၢၼ်ႈၶဝ်  ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇလမ်းႁူဝ် ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၾၢင်ႉႁၼ် ဢမ်ႇ ငိၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇမေႃပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းၵေႃႈ တေမီး ထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ။ တႃႇတေမိူဝ်းသဝ်းၶိုၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပႆႇပၼ်။ ၵူၺ်းလႆႈ မုင်ႈ မွင်းယူႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေလီႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်မိူဝ်ႈႁိုဝ်း။

ၶဝ်တိုၵ်ႉလႆႈသဝ်းယၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်း ၼွၼ်းၶဝ်ယူႇ။      

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး 

Style Selector

Layout Style

Background Image