search

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်ႇၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းဝႃႉပၢင်သၢင်း၊ ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း၊ တေၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 15-19/04/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း။ မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 ၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းဝႃႉ UWSA/UWSP ။ ၸုမ်းတႆး SSPP/SSA ။ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA ။ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ။ ၸုမ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ။ ၸုမ်းၶၢင် KIA/KIO ။ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA/ULA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 27 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 8 ၶေႃႈ။

 

ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း၊ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းမီးဝႃႈ- ၵူႇမူႈၵူႈၸုမ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း၊ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇဝႃႉ UWSP ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း။ တေဢဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း”- ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉ UWSA/UWSP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း ၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ။ မီးၽူႈတႅၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁပ်ႉတွၼ်ႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉမူႇပိူင် (မူႇဝႃႇတ) ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်ႇၶမ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ။

 

လွင်ႈဢၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်သၢင်းၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းၼမ်းဢဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉသေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၸူးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)၊ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO/KIA) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ (PSLF/TNLA) ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA/ MNDGP) ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် (15/04/2017)ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ၵေႃႈလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ-တေဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တႃႇတေဢၼုၺၢတ်ႈပၼ် ၸုမ်းတဢၢင်း၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (AA) လႄႈၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ- ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထတ်းသၢင်ၸီႉၸမ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Style Selector

Layout Style

Background Image