search
It’s Time to Design Your Dream Outdoor Living Space
Landscaping Adds Value to Your Property
3 Reasons to Build A Backyard Fire Pit
6 Landscaping Methods to Prevent Water Problems
 • မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ တီႈလုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တမ်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼၼ်။ ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပႆႇယၢမ်ႈမီးမႃး၊ တေဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉတေပဵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၸွမ်းယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

  ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးသေ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်သေယဝ်ႉမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ယူႇတီႈၸုမ်း CSO ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ၸႂ်ပႃးၸွမ်း တူင်ႉၼိုင်ပႃးၸွမ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ယူႇသိုဝ်ႈၽႂ် တၼ်းမၼ်း။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 28-29 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢႆသိုၵ်းသေယဝ်ႉ မိူဝ်းလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းၼႃႈတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေယဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးၸမ်လႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

  ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇဝႆႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇႁဝ်းမီး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းမီးၼႆသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းၵူၺ်းၸိုင် ၵၢၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်လႄႈ ပႃးတင်းၵၢၼ်တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ယူဝ်မၼ်းၸၢင်ႈလူႉပင်းၵႂႃႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းထတ်းသၢင်ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းဝူၼ်ႉႁၼ် ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေသိုပ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

  ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ မၼ်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ဢၼ်ဝႃႈၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸွမ်းယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၼႆႉမီးသုၼ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ND ဢၼ်ဝႃႈ National Dialogue ၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ RCSS/SSA ၼႆႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁပ်ႉဝႆႉတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပေႃးဝႃႈယူႇတီႈ RCSS/SSA ၸုမ်းလဵဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ႁဵတ်းၵႂႃႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမၢၵ်ႇတႃၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈမၢၵ်ႇတႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင် တၵ်းတေၼပ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

  ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ- ND ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တေပႆႇၼႅတ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ။ ပေႃးဝႃႈတေႁဵတ်း တေမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်း ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈပႆႇလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွင် CSSU သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ လႆႈၼႅတ်ႈႁိပ်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်းႁဵတ်းယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶဝ်တေၵႂင်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

  တီႈၼႆႈပေႃးမႃးတူၺ်း ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ဢၼ်တေလႆႈတေႃႇသူႈမၼ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးယူႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Secession ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈသုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆးၼႆႉလႆႈမီးမႃးသုၼ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းလၵ်းမိူင်း 1947 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈတေလႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼႆ ယူႇတီႈ RCSS တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ၼင်ႇၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းပၢႆးႁူၺ်းၼႄၵႃႈတီႈပီႈၼွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ 7 ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၽွမ်ႉၸွမ်းၵမ်ႉယၼ်ၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၶေႃႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မႃး၊ ပွင်ႇဝႃႈတၢမ်တူဝ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈမိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆၸင်ႇတေဢုပ်ႇၼႆ ဝႃႈၼၼ်ၵႂႃႇ။

  ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈ RCSS ဢမ်ႇၽွမ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းသေတႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းသေတႃႉၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈတင်းသဵင်ႈသေ ပတူဝ်ႇၵွႆႇထူးဝိၼ်း ၽူႈတၢင်တူဝ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ၵႂႃႇ၊ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢူးတူႉဝူၺ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတၢင်ၵႂႃႇ။

  ႁဵတ်းၼႆသေယဝ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၶေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်ၵႂႃႇ ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ႉ 37 ၶေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶေႃႈ 37 ၶေႃႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃး တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တွၼ်ႈ 2 တွၼ်ႈ 3 တွၼ်ႈ 4 တွၼ်ႈ 5 သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေဢဝ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃး တႅၼ်းၽွင်း၊ လုၵ်ႉတီႈသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းပေႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃး ယဝ်ႉသေ ပဵၼ်ၵႂႃႇပိူင်ပိုင်းပိူဝ်ႈတႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၼႆႉတေမႄးလႆႈႁႃႉ ဢမ်ႇမႄးလႆႈၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေမႄးလႆႈယူႇၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၢၵ်ႇဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈ၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃးတေႁဵတ်းၼႆသေ ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ။

  တေဢဝ်ပိူင်ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇမႃးၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈႁဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ 1947 ပဵၼ်မႃးဝႃႈ 7 တိူင်း 7 မိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၼႆႉတေလႆႈၵႂႃႇပႃး ပျီႇထွင်ႇၸူႉၼႄႇမျေႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈပႃးၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ဝႆႉ။

  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတေလၢတ်ႈဝႃႈ ND National Dialogue ၶွင်တႆးဢၼ်တေႁဵတ်းၼႆႉ တူၺ်းတေႃႇၼႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ၵူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA လူႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် NCA ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈလူႉၵွပ်ႈၽႂ်ၶႃႈလႃႇ? ။ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလူႉၵွပ်ႈယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းယူႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် NCA ၊ ဢၼ်ဝႃႈပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းမႃးၶိုၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႄႈသင်၊ ႁူဝ်ၼမ်မၼ်း 75% ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွမ်ႉ ၸင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸွမ်းသေယဝ်ႉ ဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ် မိူၼ်တင်းဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈတင်းလၵ်းၵၢၼ် NCA ဝႆႉ ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

  လိူဝ်သေၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼႂ်းဢၼ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း NCA ၼႆႉၶေႃႈၸိုဝ်ႈတႄႉဝႃႈ National Wide Ceasefire Agreement ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 7 ၸုမ်းၵူၺ်း၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 13 ၸုမ်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဝႃႈ NCA လူႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈသေၸုမ်းၸုမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ RCSS ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် NCA ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လႄႈ NCA လူႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ တိုၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇႁူၺ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 13 ၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တီႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေတူၺ်းၼႃႈတေႃႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၵမ်းၼႆႉၸိုင် မိူဝ်ႈ 1947 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူၺ်းတေႃႇၼႃႈတႃ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းသေယဝ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းပွမ်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ 2017 ၶိုၼ်းပၼ်ႇမႃးထႅင်ႈၶွပ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60-70 ပီၼၼ်ႉ လုၵ်ႈယိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ႁဝ်းလႆႈတူၺ်းၼႃႈမၼ်းလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊပွမ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် တေလႆႈၾၢင်ႉႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ။

  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇမႃးတူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ND ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ALP ၶဝ်ပႃးယူႇၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်မႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်မိူင်းရၶႅင်ႇၶဝ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၼႄလွင်ႈၼႄတၢင်းဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းမၢၼ်ႈသေ ABSDF ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပိူဝ်ႈတႃႇ ABSDF တၵ်းတေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၵ်ႇဢမ်ႇမီးၽႂ်ဝႃႈ။ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတႆးတေႁဵတ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇပဢူဝ်းတေႁဵတ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇထၼူႉတေႁဵတ်း သမ်ႉမႃးပၼ်ႁႅင်းဢီးယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆႉယိူင်းၸူးပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈဢၼ်ႁိုဝ်ႉ ယိူင်းၸူးပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးဢွမ်ႇလွမ်ႈၵၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ႁိုဝ်။

  တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဵတ်း ND ဢၼ်ဝႃႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်ၸၢဝ်းတႆးၼႆႉသေယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်တေမီးၽွၼ်းလီမၼ်းၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးၽွၼ်းလီသင်၊ ၾၢႆႇပိူၼ်ႈမီးၽွၼ်းလီသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ မီးၼႃႈတႃဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေမႃးၼၼ်ႉၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

  ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈပၢင်လူင်-တူၼ်ႈတီးသေတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ၊ ၵူၺ်းၽွမ်ႉၸွမ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ တႆးၵေႃႈယွမ်းၽွမ်ႉသေၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈႁဝ်းတုင်းႁပ်ႉ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶဝ်၊ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထၢၼ်ႈတႂ်ႈၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မီးၽွၼ်းလီဢၼ်ၼိုင်ႈ။

  ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႈၶဝ်တိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီ။ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆၶႃႈလူး။ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈမိူၼ်တင်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 လႄႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈလႆႈ ၼႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵႂႃႇပဵၼ်တုမ်မွၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်း၊ ၼႆႉၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျၢတ်ႈယူႇတွၼ်းယူႇ ၶဝ်တိုၼ်းမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

  ၸင်ႇဝႃႈ ND ၼႆႉႁဵတ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးၽွၼ်းလီ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမီးၽွၼ်းလီယူႇ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း CSSU ဢွၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU ပႆႇလႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လီငၢမ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတီႈပၢင်လူင်-တူၼ်ႈတီး ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၸုမ်း RCSS ၵေႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈမႃး၊ ယူႇတီႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်-သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ၵႂင်ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇတၼ်းလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဢဝ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႁဝ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇသေ ND ၼႆႉလိူဝ်သေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းတႆးၶတ်းၶႅင်တေႃႇၵၼ်တႄႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၽွၼ်းၸႃႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

  ၸွမ်းဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉၼၵ်းၼႃတႄႉ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႃႇသူႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းလဵဝ် ၸၢဝ်းလဵဝ် ၵေႃႉလဵဝ်ဝူၼ်ႉပွင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ တၵ်းတေလႆႈမႃးႁူမ်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်လီငၢမ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်လီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေတေႃႇသူႈတေႃႇၽူႈၶဵၼ်၊ ၸင်ႇတေတေႃႉတႄႉတပ်ႉမႃႇပိူၼ်ႈလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉၼၵ်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းသေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိုင် လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇယၢႆႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပၼ်မႃးယူႇ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ် ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
  ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

   

   

  ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်


  Style Selector

  Layout Style

  Background Image