search

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထႅင်ႈသေ တတ်းမၵ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈလိူၼ် (တေႃႇထိုင် 13/05/2017) ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/04/2017 တင်ႈတႄႇတၢမ်းၶမ်ႈယၢမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင် ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း တင်းသင်ၶၸဝ်ႈမီးမွၵ်ႈ 50 ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းတေႇဝိင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းလုင်းၸၢႆးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇၶဝ်သမ်ႉ မီးၼၢင်းႁၢၼ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ ဝတ်ႉလွႆလႅင် ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႃႈၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးတီႈၵျွင်းလွႆလႅမ်၊ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶ၊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ၶုတ်းၶိုၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၶဝ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းထႅင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈမိူဝ်း။

“ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈထိုင်မႃးလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႃႈၼႆႉ ၶဝ်တေဢွၵ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တေၵိုတ်းၵႂႃႇတင်းပိုၵ်း၊ ၶဝ်တေဢမ်ႇမႃးၶုတ်းထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈၶဝ်မႃးၶုတ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးထိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၶႅၼ်းတေႃႈပၵ်းႁူပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းပၼ် သၢႆငၢႆၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၽွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်း သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ပႂ်ႉလူလွမ်တူၺ်းပႃးၵႂႃႇၶိုတ်းတၼ်း သေၵမ်း။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆတႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၼႄ ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉလၢႆပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၶႃႈႁဝ်းတႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈသၽႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းသီႇႁဵင်ပၢႆၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ/ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းမီးၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပႂ်ႉထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ”။

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈပႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်၊ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/04/2016 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးၶဝ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်သၽႃႇဝ။ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈထူပ်းၽေးၶဵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလူႉလႅဝ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတၢႆ၊ ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်သေၵမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

Style Selector

Layout Style

Background Image