search

 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ(11.07.
2017)ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ၸၢႆးသူႉ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်းငုၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းလွႆ(TNLA)တီႈပၢင်သၢင်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
kia tnla S

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Swoman
ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသွင် ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(5)မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း(7)မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး(SSWO) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုပ်ႇလူ

 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ

တီႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မူႇပိူင်ပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵႅမ် သေ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတိုၼ်းဝႃႈမီးမႃးလွၵ်းပိူင်ၵမ်းလဵဝ်သေ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႇတႃႉသေ တမ်းဝၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ပတေသရိတ်ႉႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇပတေႇသရိတ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵေႃႈ

ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလၵ်းမၢႆဢမ်ႇပဵၼ်။ မီးလၵ်းမၢႆယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႃး လႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလၵ်းမၢႆဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလၵ်းမၢႆလွၼ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈ မီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်းပႃႇတီႇ

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇတဵမ်တဵမ်(2)ၵေႃႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈတီႈၵလတ်ႉၸီး ပႃႇတီႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵလတ်ႉၸီးပႃႇတီႇၼၼ်ႉ

ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇ

တီးႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈလမ်ႇလွင်ႈမီးသႅင်ဢႄလူင်သၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇပဵၼ် လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ(1958)ၼီႉ၊ လိူၼ်မေႇ(21)ဝၼ်းသေ“ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) ” ဢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ “ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး ” ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ(1960)ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢေပိူဝ်ႇ(25)ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉMay 01,2017 Mayထိုင်10,2017 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉMay 11,2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(09:00-11:00)မူင်းၵၢင်ၼ်ႂ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလိုဝ်ႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸၢႆး

ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်/သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်/ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်း(2)ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူမ်ႈ(97)ၵေႃႉ။

 

 

ၸွမ်ႁၢၼ်/သၢႆၾႃႉ “ ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈဢိူင်ႇ၊ၵူႈၸေႈဝဵင်း၊ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၵၢၼ်ဝႆႉငၢၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းသေလႄႈၶတ်းၸႂ်
ၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းမီတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူႈၵေႃႉယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်တေႉတေႉၶႃႈ။ သင်ႈဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈသၢႆႇဝၢႆႇမိူဝ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸိူဝ်းၼႆႉ
ႁႂ်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်မိူဝ်းသွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်းၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉပႃးထိင်းသိမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ၽႃႇသႃႇ
လိၵ်ႈလၢႆး ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁႅတ်းသၢင်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉပၢင်တိုၵ်းယူႇ
လႄႈၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ”

 


ၸဝ်ႈႁၢၼ်/ၸၢႆးသူႉ“ ယူႇတီးႁဝ်းၶႃႈလႄႈၸဝ်ႈႁၢၼ်/ပႃႉထုၼ်း ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းသေ လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၢႆးႁိၼ်သႅင်တၢင်းၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ ၸၢႆးယိင်းပၢၼ်
မႂ်ႇၼႆႉမၼ်းတေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းတေပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတမ်းဝၢင်းလွၵ်းပိူင် ပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယိင်း
ပၢၼ်မႂ်ႇ၊ ပေႃႇလသီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ(4)ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေၸၢင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢၼ်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ်ပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။ ”

 


တၢင်တူဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း မိူင်းၼမ်ႉမႃႉ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၽႅတ်ႇတရႄႇ၊ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ပိူင်ၽႅၼ်ၸတ်းထတ်းမႄးၸဵမ်ၸိူဝ်း
ၼႆႉၵႂႃႇပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်တေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ မီးပေႃႇလသီႇသေတႃႉၵူၺ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပၼ်ႇႁွၼ်ႈလႆႈလီလီ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူႉသင် ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်း
တၢင်း(10)ဝၼ်းၼႆႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇပိုၼ်ၽေပိၼ်ႇပၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။
ၸၢႆးဢွင်ႇပဝ်းတၢင်တူဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ မီးတၢင်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၸဵမ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးပႆတီႈယူႇတီႈသဝ်းလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ၊ လႄႈၶွမ်ႈၸႂ်ထိုင်ၶူးပူင်သွၼ်ပၼ်ႁဝ်း
ၶႃႈၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ၸိူင်ႉၼႆသိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေၵမ်းၼႆယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈဢေႃႈ။

 


ၸၢႆးၶမ်းယၢင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း၊ တီႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ၊ တီႈဢၼ်မီးမၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉတေ
လႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇ၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်လုမ်းလႃးႁူဝ်တီး မိူဝ်ႈလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတေဢဝ်ၵႂႃႇသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵႂႃႇၸိူင်ႉ
ႁိုဝ်။
ၶူးပူင်သွၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် ပၢင်ပၼ်ပၢႆးႁူႉၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းပဵၼ်ၸုပ်ႈထီႉ(3)ၶၢဝ်းတၢင်း(4)လိူၼ် ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇၸုပ်ထီႉ(1)ၶၢဝ်းတၢင်း(10)ဝၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇ
လွင်ႈတႃႇႁဝ်း လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်၊ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽႅတ်တရႄႇ၊ ပၼ်ႁႃၼိုင်ႈၵေႃႉၵေႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃမုၵ်ႉၸုမ်းယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈပဵၼ်ႁႃႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသေ လႆႈသူင်သင်ႇထိုင်ၽူႈလဵပ်ႈ
ႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝ်ႂလူင်ပၢင်သွၼ်တီႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်းသေ ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်း မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ
ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 


Style Selector

Layout Style

Background Image