search

 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ(11.07.
2017)ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ၸၢႆးသူႉ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်းငုၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းလွႆ(TNLA)တီႈပၢင်သၢင်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
kia tnla S

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Swoman
ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသွင် ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(5)မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း(7)မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး(SSWO) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုပ်ႇလူ

 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ

တီႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မူႇပိူင်ပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵႅမ် သေ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတိုၼ်းဝႃႈမီးမႃးလွၵ်းပိူင်ၵမ်းလဵဝ်သေ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႇတႃႉသေ တမ်းဝၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ပတေသရိတ်ႉႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇပတေႇသရိတ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵေႃႈ

ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလၵ်းမၢႆဢမ်ႇပဵၼ်။ မီးလၵ်းမၢႆယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႃး လႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလၵ်းမၢႆဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလၵ်းမၢႆလွၼ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈ မီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်းပႃႇတီႇ

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇတဵမ်တဵမ်(2)ၵေႃႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈတီႈၵလတ်ႉၸီး ပႃႇတီႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵလတ်ႉၸီးပႃႇတီႇၼၼ်ႉ

ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇ

တီးႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈလမ်ႇလွင်ႈမီးသႅင်ဢႄလူင်သၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇပဵၼ် လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ(1958)ၼီႉ၊ လိူၼ်မေႇ(21)ဝၼ်းသေ“ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) ” ဢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ “ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး ” ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ(1960)ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢေပိူဝ်ႇ(25)ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထႅင်ႈသေ တတ်းမၵ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈလိူၼ် (တေႃႇထိုင် 13/05/2017) ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/04/2017 တင်ႈတႄႇတၢမ်းၶမ်ႈယၢမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင် ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း တင်းသင်ၶၸဝ်ႈမီးမွၵ်ႈ 50 ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းတေႇဝိင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းလုင်းၸၢႆးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇၶဝ်သမ်ႉ မီးၼၢင်းႁၢၼ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ ဝတ်ႉလွႆလႅင် ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႃႈၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးတီႈၵျွင်းလွႆလႅမ်၊ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶ၊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ၶုတ်းၶိုၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၶဝ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းထႅင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈမိူဝ်း။

“ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈထိုင်မႃးလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႃႈၼႆႉ ၶဝ်တေဢွၵ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တေၵိုတ်းၵႂႃႇတင်းပိုၵ်း၊ ၶဝ်တေဢမ်ႇမႃးၶုတ်းထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈၶဝ်မႃးၶုတ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးထိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၶႅၼ်းတေႃႈပၵ်းႁူပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းပၼ် သၢႆငၢႆၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၽွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်း သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ပႂ်ႉလူလွမ်တူၺ်းပႃးၵႂႃႇၶိုတ်းတၼ်း သေၵမ်း။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆတႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၼႄ ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉလၢႆပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၶႃႈႁဝ်းတႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈသၽႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းသီႇႁဵင်ပၢႆၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ/ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းမီးၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပႂ်ႉထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ”။

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈပႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်၊ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/04/2016 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးၶဝ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်သၽႃႇဝ။ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈထူပ်းၽေးၶဵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလူႉလႅဝ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတၢႆ၊ ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်သေၵမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


Style Selector

Layout Style

Background Image