ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဝၼ်းထီႉ 5/12/2016 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူႇပၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇလႄႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။

 

 


    ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇမိူင်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈထီႉ(2) ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵမ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း(09:00)မူင်းၵၢင်ၼ်ႂ တႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၽူးႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

 


    သိုပ်ႇမႃးၶပ်းမၢႆသွင် ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ၵမ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ၶပ်းမၢႆသၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၼမ်း(႑) လူဢၢၼ်ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၽူႈႁၢတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(4)ၸဝ်ႈ၊(1) ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် သိူဝ်ဝၼ်း(2) ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် သိူဝ်ၶၼ်ႇ (3) ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸၢမ်ႇမိူင်း  (4) ၽူႁတ်းႁၢၼ် ထုၼ်းႁတ်းႁၢၼ်၊ ၶၢပ်းမၢႆသီႇ ႁူမ်ႈႁွင်ႉ ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်း။

 


    ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း(႑႐း႐႐) ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူႇပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈသေ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းႁူမ်ႈတင်းသဵင်း (300)ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

 

ၼုမ်ႇတႆးဢွၼ်ႇ