ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ပွႆး ယွင်ႈယေႃး ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သ်ႂ ဢႃႇယူႉၶွပ်ႈတဵမ်75ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး2111ၼီႈလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ ပီႊၵွၼ်သႅင် မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ

လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 30/11/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(07:15)ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ
ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ75ပီႊ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇၵဵင်းလိူၼ် တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

 

 တီႈၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၶပ်ႉမၢႆမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်သူး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ ပီႊၵွၼ်းသႅင်၊ လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
တႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ တူင်ႉတၵ်ႉၸူးထိုင်ပီႊမႂ်ႇတႆး2111ၼီႈလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၶူးမေႃတႅမ်ႈ
ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈတဵမ် ပီၵွၼ်းသႅင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “ ၽွင်ႈယၢမ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆးလႄႈ ပီၵွၼ်းသႅင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ
မိူင်းထုင်မၢဝ်းႁဝ်း လႆႈပၢႆႈလႆႈၶၢႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ပီႊ2015ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလူင်လိုမ်း တေႁႃလၢႆးတၢင်း ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။ပီႊမႂ်ႇတႆး2111ၼီႈလႄႈ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈပီႊၵွၼ်းသႅင် တီႈမူၺ်ႇတေႃႇၵဵင်းလိူၼ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/11/2016 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ
30/11/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း3ဝၼ်း၊ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးပႃးၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး၊ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းၵူႈတူင်ႇဝဵင်းလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 

 

တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

30/11/2016