search

 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ(11.07.
2017)ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ၸၢႆးသူႉ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်းငုၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းလွႆ(TNLA)တီႈပၢင်သၢင်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
kia tnla S

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Swoman
ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသွင် ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(5)မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း(7)မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး(SSWO) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုပ်ႇလူ

 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ

တီႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မူႇပိူင်ပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵႅမ် သေ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတိုၼ်းဝႃႈမီးမႃးလွၵ်းပိူင်ၵမ်းလဵဝ်သေ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႇတႃႉသေ တမ်းဝၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ပတေသရိတ်ႉႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇပတေႇသရိတ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵေႃႈ

ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလၵ်းမၢႆဢမ်ႇပဵၼ်။ မီးလၵ်းမၢႆယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႃး လႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလၵ်းမၢႆဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလၵ်းမၢႆလွၼ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈ မီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်းပႃႇတီႇ

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇတဵမ်တဵမ်(2)ၵေႃႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈတီႈၵလတ်ႉၸီး ပႃႇတီႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵလတ်ႉၸီးပႃႇတီႇၼၼ်ႉ

ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇ

တီးႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈလမ်ႇလွင်ႈမီးသႅင်ဢႄလူင်သၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇပဵၼ် လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ(1958)ၼီႉ၊ လိူၼ်မေႇ(21)ဝၼ်းသေ“ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) ” ဢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ “ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး ” ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ(1960)ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢေပိူဝ်ႇ(25)ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ထုၵ်ႇလီႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

လုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ၊ သင်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပႆၽိတ်းပိူင်ႈ

ၽိတ်းတၢင်းမၼ်း၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇပႅတ်ႈ လၢႆၵႂႃႇ၊ ၸၢင်ႈဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉ လႆႈႁူဝ်သင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႂ်လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼၵ်းလိၼ်ၼၵ်းမိူင်းတီႈလိၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ၊ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပူႇ၊ ယႃႈ၊ ၼၢႆး၊ ဢၢဝ် ၽႂ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီမီးလၢႆးၵႅမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ။

Shan education 1

ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း (ပူၵ်းပွင်)လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆယၢင်ႇလႄႈလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တီႈဢၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးၶဝ် ထုၵ်ႇလီၽိူမ်ႉထႅမ် ပူၵ်းပွင်လႄႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၶဝ်-

  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇတူဝ်
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ ၸႂ်
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆး
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ တူင်ႇဝူင်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၽိူမ်ႉထႅမ် ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၵူႈတွၼ်ႈၵူႈဝွင်ႇယူႇ။

မိူဝ်ႈမႃးဝၢႆႇတူၺ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ၊ ဝဵင်း၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈ၊ ၵၢင်၊ သုင်ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၵူႈဢၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလိူဝ်သေ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇယၢင်ႇဝႆႉ၊ တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁႅင်းဢေႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးပၵ်းၸႂ်ၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်လူင်လၢင်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢၼ်ၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးၶဝ်၊ ၶူးသွၼ်ၶဝ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်လႅတ်းသႅဝ်း၊ ပဵၼ်ၽူႈႁဵၼ်းၶႅၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈၺၢၼ်ႇၽၢႆၽႂ်းၶၼ်ၼႆ။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈမၢတ်ႈလီ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ် လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသမ်ႇမုၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၺၢၼ်ႇထိုင်ႉ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႅတ်းသႅဝ်းၼႆ ႁင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးၵေႃႈဢမ်ႇဢေႇယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးမႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်မူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးတၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ပိူင်လဵဝ်။ ဢွင်ႈတီႈတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၼၵ်းသေ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵႂႃႇ ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၽဵင်ႇၽဵင်ႇၵၼ်ယူႇ၊ သင်မႃးထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးသေ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉၼႆႉ ၺၢၼ်ႇၽႂ်းၽၢႆၼႃႇ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈမၢတ်ႈၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈယၢမ်းယဝ်ႉႁဵၼ်းသေမႃးတေႃႇသူႈၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉယူႇၼႂ်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႈလီၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း သမ်ႉမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမိုဝ်းၼမ်၊ လဵၼ်ႈ ဢဵၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈမႃးတေႃႇသူႈၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ယူႇၼိူဝ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈမၢတ်ႈ ၼမ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသင်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

သင်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးမၢၵ်ႉၸူႇၵႂႃႇပၢၵ်ႉ၊ ၸၢႆးပိဝ်းၵဵတ်ႉလႄႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉႁဵၼ်း၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ဢေႇဝႆႉ။ ဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမိုဝ်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထိုင်ပဵၼ်မႃးၽူႈမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လိုဝ်းလင်ယူႇ ယၢမ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇ သေလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ တေလႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇတူဝ် ႁိုဝ် တူဝ်ထူပ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈသၢင်ႈမႃးၵိုၵ်းႁွမ်း ၽႃၶၢင်ႈယူႇၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝႃႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၽူႈၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးႁုၼ်ႈမုၼ်းၶဝ်၊ ၽူႈဢၼ်ၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်လိၵ်ႈ ၵၢၼ်လၢႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၽွၼ်းဝႃႈ ၽူႈတိုဝ်တၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈၽူႈလုမ်းလႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပူႇ၊ ယႃႈ၊ ၼႃႉ၊ ၼၢႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီထတ်းသၢင်တူၺ်းလႄႈ သွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆး လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး၊ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇတူဝ်၊ ၾၢႆႇၸႂ်၊ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်း၊ ၾၢႆႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ။ ထုၵ်ႇလီႁုၼ်ႈမုၼ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵူႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၵူႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈၼင်ႇၼၼ်ၵွၼ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၸင်ႇတေပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်မုင်ႈမွင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း (မိူင်းၶုၼ်)

Style Selector

Layout Style

Background Image