search

 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ(11.07.
2017)ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ၸၢႆးသူႉ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်းငုၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းလွႆ(TNLA)တီႈပၢင်သၢင်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
kia tnla S

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Swoman
ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသွင် ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(5)မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း(7)မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး(SSWO) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုပ်ႇလူ

 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ

တီႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မူႇပိူင်ပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵႅမ် သေ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတိုၼ်းဝႃႈမီးမႃးလွၵ်းပိူင်ၵမ်းလဵဝ်သေ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႇတႃႉသေ တမ်းဝၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ပတေသရိတ်ႉႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇပတေႇသရိတ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵေႃႈ

ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလၵ်းမၢႆဢမ်ႇပဵၼ်။ မီးလၵ်းမၢႆယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႃး လႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလၵ်းမၢႆဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလၵ်းမၢႆလွၼ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈ မီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်းပႃႇတီႇ

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇတဵမ်တဵမ်(2)ၵေႃႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈတီႈၵလတ်ႉၸီး ပႃႇတီႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵလတ်ႉၸီးပႃႇတီႇၼၼ်ႉ

ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇ

တီးႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈလမ်ႇလွင်ႈမီးသႅင်ဢႄလူင်သၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇပဵၼ် လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ(1958)ၼီႉ၊ လိူၼ်မေႇ(21)ဝၼ်းသေ“ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) ” ဢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ “ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး ” ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ(1960)ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢေပိူဝ်ႇ(25)ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်ႇၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းဝႃႉပၢင်သၢင်း၊ ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း၊ တေၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 15-19/04/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း။ မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 ၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းဝႃႉ UWSA/UWSP ။ ၸုမ်းတႆး SSPP/SSA ။ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA ။ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ။ ၸုမ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ။ ၸုမ်းၶၢင် KIA/KIO ။ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA/ULA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 27 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 8 ၶေႃႈ။

 

ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း၊ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းမီးဝႃႈ- ၵူႇမူႈၵူႈၸုမ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း၊ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇဝႃႉ UWSP ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း။ တေဢဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း”- ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉ UWSA/UWSP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း ၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ။ မီးၽူႈတႅၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁပ်ႉတွၼ်ႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉမူႇပိူင် (မူႇဝႃႇတ) ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်ႇၶမ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ။

 

လွင်ႈဢၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်သၢင်းၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းၼမ်းဢဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉသေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၸူးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)၊ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO/KIA) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ (PSLF/TNLA) ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA/ MNDGP) ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် (15/04/2017)ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ၵေႃႈလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ-တေဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တႃႇတေဢၼုၺၢတ်ႈပၼ် ၸုမ်းတဢၢင်း၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (AA) လႄႈၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ- ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထတ်းသၢင်ၸီႉၸမ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


Style Selector

Layout Style

Background Image