ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ07/10/2016 သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ တၢင်း  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၵ်းသဝ်း တီႈတပ်ႉၼွႆႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉလွႆၼၢႆး ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် မိူင်းၵၢဝ်လႄႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ၵွၼ်ႈၵၢင်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 07/10/2016 ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11: မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းလွႆၼၢႆးၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသေ ၶိုၼ်းထွႆလူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၼိူဝ်လွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထွႆဢွၵ်ႇတပ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တီႈႁိမ်းလွႆၼၢႆး ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်လႄႈ  ၸင်ႇဝႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵၢၼ်းၶုိၼ်ႈယိုဝ်း တေလႆႈဝႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလွႆၼၢႆးၼႆႉ ပဵၼ် ၸၵၶ (9) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလၢႆႇ ၵုမ်းၵမ်လႄႈ  ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း 702 ဢၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်းၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထွႆဢွၵ်ႇတပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ  တပ်ႉၼိုင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇထွႆပၼ်သမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလေႃႇ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းထွႆယဝ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃးပၵ်းသေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၶၢႆႉပၼ်ထႅင်ႈ တိုၼ်းႁဵတ်းၼႆႉယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCAသေတႃႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2012

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း