search

ၶၢဝ်ႇ မႂ်ႇ

 

ၵူၼ်းၸၢႆးၶႄႇ ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး လႆႈထုၵ်ႇလူင်းတူတ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း 8 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုမ်းတတ်းသိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈမိူင်းလႃး လူင်းတူတ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸျိူဝ်းၸျိူင်ႉၵျူႇ (ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူင်းလႃးၵေႃႉ႞ တၢႆၼၼ်ႉ) တီႈၽၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႆယဝ်ႉ။ၸျိူဝ်းၸျိူင်ႉၵျူႇ (ၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇ၊ ဢႃႇယု 33 ပီႊ/ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ ပီႊ 1984 မၢတ်ႈ 7 ဝၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၼႂ်းမၢႆၽၢင်မိူင်းမၢၼ်ႊ မွင်ႇတိၼ်ႇႁၢၼ်ႇ၊ မၢႆၽၢင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် တၢင်းၵုၼ်လူင်) ၼႆႉ လႆႈ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
UPDC S
 
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉဝၼ်း တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း UWSA လႄႈ NDAA

တူဝ်တႅၼ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢွၼ်ၼႃႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2017 ၼႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇ UWSA ၸုမ်းပၢင်သၢင်း လႄႈ NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်တၼ်းၼႆသေ PC ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်း ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
PC S
 
UNFC တင်း PC တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-24 October 2017 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-7 ၼႆယဝ်ႉ။ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 21/10/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (06:00)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.9855ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1,360.08 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.429ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
WA S
 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Re-Loader သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်း Activate Windows (For Windows 10)

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ သင်ဝႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်းၼႆတူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Re-Loader Latest Version တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ၊

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
H S
 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Huawei Theme Manager သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei

Huawei Theme Manager ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၽွၼ်ႉၸူးၽူႈၶူင်သၢင်ႈမၼ်းသေလႆႈသႂ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတေႉတေႉလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Playstore သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (ပီ 2017) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းၺႃး ယွၼ်ႉ ၽေးသၽႃႇဝသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 41 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၼိူဝ်ၵႄး ၼမ်ႉၶွင်ဢၼ်လႆလတ်းဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းလၢဝ်း၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 36 ပီ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆသေ

Style Selector

Layout Style

Background Image