ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/08/2015 ၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၸုမ်းၶမ်းၵူႇၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်သေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵျႂင်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈ ၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ၼၼ်ႉၽူႈၶုိၼ်ႈ ႁွတ်ႈမီး 100 ၵေႃႉပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း  ဝၼ်းထီႉ 16 ထိုင်18-08-2015 ၼႆ  ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈၼေ

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးပၼ်ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁုိဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉေပႃးေတ ၶုိၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလူိဝ်ေသၵဝ်ႇ ႄလႈ ပူိင်လူင်မၼ်းႄတႉ ၶ်ႂႈႁ််ႂႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉေပႃးေတႁူႉလွင်ႈပုိၼ်ႉႁူႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈဝႃႈ မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လူိၼ်ပၢႆ သွင်လူိၼ်ၼႆႉတီႈႁိမ်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉ မီးၼၢင်းယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်မၼ်း ႄလႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ပူိၼ်ႈၽင်လိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉေသ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉဝႆႉပဵၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသ ပၼ်ပၢင်သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၵွၼ်းလႅင်း