ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ။

သိုပ်ႇလူ..