ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဝၼ်းထီႉ 5/12/2016 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူႇပၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Read more...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ပွႆး ယွင်ႈယေႃး ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သ်ႂ ဢႃႇယူႉၶွပ်ႈတဵမ်75ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး2111ၼီႈလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ ပီႊၵွၼ်သႅင် မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ

Read more...

SSPP/SSA ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး ၼွၼ်းၽေး

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး) တီႈႁူင်းယႃလူင်

သိုပ်ႇလူ..

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ07/10/2016 သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ တၢင်း  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

သိုပ်ႇလူ..