search

 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ(11.07.
2017)ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ၸၢႆးသူႉ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်းငုၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းလွႆ(TNLA)တီႈပၢင်သၢင်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
kia tnla S

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Swoman
ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသွင် ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း(5)မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း(7)မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး(SSWO) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုပ်ႇလူ

 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ

တီႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မူႇပိူင်ပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵႅမ် သေ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတိုၼ်းဝႃႈမီးမႃးလွၵ်းပိူင်ၵမ်းလဵဝ်သေ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလူၺ်ႈဝႃႇတႃႉသေ တမ်းဝၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ပတေသရိတ်ႉႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇပတေႇသရိတ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵေႃႈ

ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလၵ်းမၢႆဢမ်ႇပဵၼ်။ မီးလၵ်းမၢႆယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႃး လႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလၵ်းမၢႆဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလၵ်းမၢႆလွၼ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈ မီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်းပႃႇတီႇ

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇတဵမ်တဵမ်(2)ၵေႃႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈတီႈၵလတ်ႉၸီး ပႃႇတီႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵလတ်ႉၸီးပႃႇတီႇၼၼ်ႉ

ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇ

တီးႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈလမ်ႇလွင်ႈမီးသႅင်ဢႄလူင်သၢမ်လုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇပဵၼ် လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ(1958)ၼီႉ၊ လိူၼ်မေႇ(21)ဝၼ်းသေ“ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) ” ဢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ “ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး ” ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ(1960)ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢေပိူဝ်ႇ(25)ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ထတ်းသၢင် ၼႃႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်း၊ ထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်၊ သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လိူၵ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမူႇၸုမ်း။ မီးၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢႆၵေႃႉလၢႆၸဝ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ် CSSU ဝၼ်းတီႈ 05/05/2017 (မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ထတ်းသၢင်တေႃႇ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်။ ထတ်းသၢင် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ (မိူင်းတႆး)။ ထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်။

တမ်းဝၢင်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႃႈ/ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ၶွင် CSSU (ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶၢဝ်းပွတ်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း)။ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 24 ဝၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်း သၢင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ မွပ်ႈပၼ် လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် CSSU တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းႁူဝ်ပိုင်း တႃႇတေၵႂႃႇၸွမ်းၶပ်ႉၸႅၼ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ။ လွင်ႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23-27 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈသေ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းဝႆႉလၢႆတီႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 6 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ ၸႅၵ်ႇပဵၼ် 15 ၸုမ်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းယၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတွၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်းၼမ် လၢႆလၢႆတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈမၢႆမႃးသေ တေဢဝ်ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ဢၼ်လႆႈမႃးၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေၼမ်းဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇၼၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်၊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈမိူင်းတေႃႉ-မိူင်းထႃး၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈ 23-25/04/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၊ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ။ ၸုမ်းတႆးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC [ဢၼ်မီး SSPP/SSA ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ)၊] ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး CBOs ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2013 ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (ESSDDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း။

မီးယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ လၵ်းၵၢၼ် သွင်ပိူင်- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၵမ်ၸႃတႃ (ၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇ) ၸိုင်ႈတႆး။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Political frame-work) ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း (ၸိုင်ႈတႆးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ)။

ၶၢဝ်ႇ - ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image