ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

SSPP ဢွၵ်ႇေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ2017

Read more...

SSPP ဢွၵ်ႇေၶႃႈပူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉႄလႈ ထိင်းသိမ်းတူဝ်သတ်းၼ်ႂးၼမ်ႉၼိူဝ်လွႆ

Read more...